• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Αντικείμενο και στόχοι Εργ Βιοτεχνολογίας Φυτών & Γενωμικών Πόρων

   Το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών & Γενωμικών Πόρων του ΙΑΛΑΗ (ΕΒΦ) πήρε την τρέχουσα μορφή του μετά από τον Σεπτέμβριο του 2001. Συνεργάζεται, σε προγραμματική βάση και εκτενώς, με άλλα εργαστήρια του ΕΘΙΑΓΕ τομεακά υπεύθυνα για τη συλλογή, διατήρηση, και αξιολόγηση συλλογών φυτικών ειδών οικονομικής σημασίας αλλά και φυτοπαθογόνων μυκήτων. Το ΕΒΦ προσαρμόζει και αξιοποιεί τεχνολογίες μοριακών γενετικών δεικτών (RAPD, AFLP, SCAR και SSR) με τους παρακάτω σκοπούς:

  • Μοριακή ταυτοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών (φυτο-πολλαπλασιαστικό υλικό κυρίως ιθαγενούς κρητικής προέλευσης) όπως εσπεριδοειδών, ελιάς, αμπέλου και κηπευτικών για:

            1. εύρεση φυλογενετικών σχέσεων & ταξινόμηση,

            2. ασφαλή εμπορική απελευθέρωσή μέσω της διασφάλισης των πνευματικών δικαιωμάτων του καλυτερευτή και  

            3. ιχνηλασιμότητα για έλεγχο κυκλοφορούντων φυτο-

             πολλαπλασιαστικών υλικών και προσαρμογή σε σχετικό κανονισμό ΕΕ. 

     Το αναλυόμενο υλικό, ανάλογα με την βελτιωτική και καλλιεργητική ιστορία του είδους, περιλαμβάνει κατά περίπτωση πληθυσμούς, ποικιλίες, κλώνους ή υβρίδια.

  • Ανάλυση αληθούς ως προς τον τύπο (true-to-type) και γενετικής σταθερότητας εμπορικών υβριδίων κηπευτικών και παροχή https://www.viagrasansordonnancefr.com/ σχετικών γνωματεύσεων με μορφή παροχής υπηρεσιών

  • Μοριακή χαρτογράφηση σύνδεσης ολόκληρου γονιδιώματος φυτικών ειδών οικονομικής σημασίας και ανεύρεση μοριακών δεικτών που σχετίζονται με γενετικούς τόπους ή με αλληλόμορφα ανθεκτικότητας ή άλλους αγρονομικούς ή ποιοτικούς χαρακτήρες.

  • Μοριακή ταυτοποίηση απομονώσεων φυτοπαθογόνων μυκήτων από κηπευτικές και δενδρώδεις καλλιέργειες και από δασικά είδη για γενετική/επιδημιολογική ανάλυση και για ανάπτυξη μοριακών διαγνωστικών   

  • Μοριακή γενετική ανάλυση πληθυσμών και γονιδιακής ροής αγρίων φυτικών ειδών, ενδημικών της Κρήτης, όπως του κυπαρισσιού και της αειθαλούς ποικιλίας πλατάνου για εκτίμηση της βιοποικιλότητας και της περιβαλλοντικής σταθερότητας.

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις    

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό                     Έντυπο Υλικό