• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου Φυτοπαθολογικής Μυκητολογίας

 

  Επισήμανση, διάγνωση (μέσω χρησιμοποίησης δοκιμών παθογένειας, γενετικών τεχνικών ή βιοτεχνολογικών μεθόδων μοριακών ανιχνευτών), επιδημιολογία και αντιμετώπιση (ολοκληρωμένη, βιολογική) των μυκητολογικών ασθενειών των κυριότερων καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

 

Πιο αναλυτικά:

1. Επισήμανση και διάγνωση νέων στη χώρα μας μυκητολογικών ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών (κυρίως κηπευτικών, ανθοκομικών φυτών, αμπέλου και ελιάς).

2. Μελέτη της βιολογίας παθογόνων μυκήτων των καλλιεργούμενων φυτών, που είτε υπάρχουν αλλού και νεοεμφανίζονται στη χώρα μας είτε εμφανίζονται για πρώτη φορά παγκόσμια στη χώρα μας (π.χ. Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum, Alternaria alternata f. sp. cucurbitae).

3. Ταυτοποίηση φυτοπαθογόνων μυκήτων με τη χρήση κλασικών (δοκιμές παθογένειας, αρχές του Robert Koch, παρατήρηση μορφολογικών χαρακτηριστικών θαλλού και καρποφοριών με τη βοήθεια μικροσκοπίου και στερεοσκοπίου), γενετικών (ομάδες βλαστικής συμβατότητας) και βιοτεχνολογικών μεθόδων μοριακών ανιχνευτών (χρήση μοριακών δεικτών).

4. Γενετική αντοχή των φυτών στις ασθένειες. Παθοβελτίωση των καλλιεργούμενων φυτών με έμφαση στα σολανώδη (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα) και κολοκυνθοειδή (αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθι) με τη χρήση μορφολογικών, βιοχημικών και μοριακών δεικτών.

5. Επιδημιολογία μυκητολογικών ασθενειών.

6. Ολοκληρωμένη, βιολογική και χημική αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών.

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις

Φωτογραφικό Υλικό