• Ελληνικά
 • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Αντικείμενο και στόχοι Εργ. Βιοτεχνολογίας Υποστρωμάτων -Γεωργικής Μικροβιολογίας - Εδαφολογίας

 

 • Παρασκευή και αξιολόγηση οργανοχουμικών υποστρωμάτων (composts) από απορρίμματα-απόβλητα Δήμων, Γεωργίας και Γεωργικών βιομηχανιών.
 • Μελέτη εφαρμογής των composts στη φυτική ανάπτυξη και παραγωγή ως υπόστρωμα με έδαφος ή χωρίς, ως βελτιωτικό, ως λίπασμα.
 • Απομόνωση και αξιοποίηση χρήσιμων βιοπαραγόντων από οργανικά υποστρώματα.

 • Βιοεπεξεργασία (Αναερόβια) τοξικών οργανικών για απορρύπανση και σταθεροποίηση αποβλήτων και παραγωγή χρήσιμων προϊόντων.

 • Αναλύσεις εδαφών – νερού.

 • Λίπανση θρέψη φυτών – Νέες καλλιέργειες.

 

        Αποτελέσματα

        Από τις έως σήμερα ερευνητικές εργασίες προκύπτουν:

 • Παρασκευή και αξιολόγηση οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και υποστρωμάτων από ντόπια οργανικά υπολείμματα (κληματίδων αμπελιού, στέμφυλα, πυρήνας ελαιουργείων, υπολειμμάτων θερμοκηπιακών καλλιεργειών, κοπριάς κλπ).

 • Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων και αστικών αποβλήτων.

 • Κομποστοποίηση φύλλων και μικρών κλαδίσκων ελιάς.

 • Παρασκευή και αξιολόγηση υγρών οργανοχουμικών παρασκευασμάτων με υψηλή βιολογική ενεργότητα στη θρέψη και ανάπτυξη φυτών.

 • Απομόνωση και αξιοποίηση χρήσιμων βιοπαραγόντων (composts με κατασταλτική δράση σε φυτοπαθογόνα, εδώδιμοι μικροοργανισμοί κλπ).

 • Θρέψη και ανάπτυξη νέας καλλιέργειας της οικογένειας proteaceae στην Κρήτη.

 • Βιολογική παραγωγή σποροφύτων με composts.

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                        Προσωπικό Εργαστηρίου       

Ερευνητικά Προγράμματα          Δημοσιεύσεις          Λοιπές Δραστηριότητες