• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Δημοσιεύσεις Εργ. Βιοτεχνολογίας Υποστρωμάτων -Γεωργικής Μικροβιολογίας - Εδαφολογίας

 

 1    Δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά.

- T. Manios, K. Maniadakis, N. Frantzeskakis, E. I. Stentiford, V. Manios, I. Kritsotakis, and G. Dialynas. 2003. SewageSludgeComposting On The Island Of Crete. BIOCYCLE 6: 53-55.

- I. Kritsotakis, and E.Kabourakis. 2011.Production of  organic tomato transplants with the use of compost as a substitute for peat and chemical fertilizer. In press.

Zachariakis Maria, Tzorakakis Eleftheria, Kritsotakis Ioannis, Siminis Charalambos, Manios Vasilis. 2001. Humic substances stimulate nutrient accumulation and plant growth in grapevine rootstocks. ActaHorticulturae 549: 131-136.

 

 2    Δημοσιευμένες εργασίες στο περιοδικό Γεωργική  έρευνα.

- Κριτσωτάκης Ι. Κ., Μανιός Β. Ι.1984. Επίδραση αερισμού και σχέσης C/N στη βιολογική αποδόμηση φύλλων ελιάς σε περιστρεφόμενους εργαστηριακούς ζυμωτήρες. 8:249-262

- Μανιός Β. Ι., Συμινής Χ. Ι., Κριτσωτάκης Ι. Κ.1987. Υποστρώματα για την ανάπτυξη σποροφύτων τομάτας.11:149-163.

- Μανιός Β. Ι., Κριτσωτάκης Ι. Κ.1985. Κάθετη καλλιέργεια φράουλας στο θερμοκήπιο σε υπόστρωμα ελαφρόπετρας με διάφορα είδη composts.9:51-63.

- Μανιός Β. Ι., Verdonck o., Κριτσωτάκης Ι. Κ.1986.  Φυτοτοξικότητα του compost φύλλων ελιάς σε σχέση με το βαθμό ωριμότητας του.10:61-73.

 

 3   Δημοσιευμένες εργασίες σε πρακτικά ελληνικών Συνεδρίων.

 

- Μανιός Β. Ι., Κριτσωτάκης Ι. Κ.1982. Αξιολόγηση οργανικών υπολειμμάτων (φυτικά υπολείμματα, σκουπίδια πόλης) περιοχής Κρήτης για την παρασκευή οργανοχουμικών υλικών (composts).2η Επιστημονική συνάντηση για τα κηπευτικά και άνθη υπό κάλυψη, Ηράκλειο Κρήτης: 14-16.

Μανιός Β. Ι., Τσικαλάς Π. Ε., Κριτσωτάκης Ι. Κ.1982.  Συσχέτιση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας των composts πυρηνόξυλου φύλλων ελιάς και στεμφύλων με τη συγκέντρωση ορισμένων αλάτων σ’ αυτά.3η Επιστημονική  συνάντηση για τα κηπευτικά και άνθη υπό κάλυψη, Ηράκλειο Κρήτης: 19-21.

- Κριτσωτάκης Ι. Κ., Μανιός Β. Ι., Γεωργακάκης Δ., Κυρίτσης Σ.1984. Παραγωγή βιοαερίου από τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων και δυνατότητες χρησιμοποίησης τους στη θέρμανση των θερμοκηπίων. 3η Επιστημονική  συνάντηση για τα κηπευτικά και άνθη υπό κάλυψη, Ηράκλειο Κρήτης: 24-25.

- Κριτσωτάκης Ι. Κ., Μανιός Β. Ι. 1987. Composting φύλλων ελιάς σε στατικούς σωρούς με τεχνικό αερισμό. 4η Επιστημονική  συνάντηση για τα κηπευτικά και άνθη υπό κάλυψη, Ηράκλειο Κρήτης: 39-40.

- Μανιαδάκης Κ1., Μανιός Θ1., StentifordE2.,  Μανιός Β1., Κριτσωτάκης Ι3., Διαλυνάς Γ3., Παπαδογιάνης Χ4., Παπαματθαιάκης Χ4., και Σκάνδαλος Επ4. Πιλοτική παραγωγή κόμποστ από ιλύος βιολογικών καθαρισμών για γεωργική χρήση και κατασκευή βιοφίλτρων απόσμησης. Πρακτικά συνεδρίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων για βιώσιμη ανάπτυξη στο 21ο  αιώνα της ΕΕΔΣΑ. Συνεδριακό κέντρο Αθηναίας Αθήνα. 1 Μαρτίου 2002.

 

 4.  Άλλες δημοσιευμένες εργασίες (Συνέδρια-Ημερίδες).

 

- Κριτσωτάκης Ι., Μανιός Β., Ισδραηλίδης Κ., Κουλουμπής Π., Λαχουβάρης Λ., Μανιός Θ., Μαστρογιάννης Θ., Φιλιππούσης Α. 2000. Ανάγκες των composts στη γεωργία. Δίκτιο COMPOSTNET 2η Συνάντηση Πολυτεχνική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Ξάνθης.

- Μανιός Β., Μανιαδάκης Κ.,  Κριτσωτάκης Ι., Μανιός Θ., Θαλασσινός Γ., Κοσμίδης Σ., Σμυρνιωτάκη Μ., Σφήκας Χ. Δοκιμαστική κομποστοποίηση υπολειμμάτων θερμοκηπιακών καλλιεργειών περιοχής Δήμου Ιεράπετρας. Έκθεση Δήμος Ιεράπετρας 2002.

- Κριτσωτάκης Ι., Λιναρδάκης Δ., Ροδιτάκης Ν., Πέτσας Σ., Τσαμουκας Α., Χατζάκης Π. 2007. Πιλοτική καλλιέργεια Πρωτέα στο Λασίθι της Κρήτης. Θρέψη και ανάπτυξη των Πρώτεα στον αγρό. Έκθεση Δήμος Ιεράπετρας 2007.

- Καμπουράκης Ε., Βασιλείου Α., Βολακάκης Ν., Κριτσωτάκης Ι., Αβραμάκης Ε., Κολάρος Δ. 2008. Συνεισφορά της βιολογικής ελαιοπαραγωγής  στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην προστασία του περιβάλλοντος του Νομού Ηρακλείου. Στο Γ.Δ. Χριστάκης και Α.Ν. Αγγελάκης (επιμ) Πρακτικά 2ου Παμβιαννίτικου Συνενδρίου. 29-31 Αυγούστου 2008, Ηράκλειο Κρήτης.

 

 5.Δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή συνένδρια.

 

- KritsotakisIoannis. 1989. Detection and Isolation of Anti- fungal bacterial population from a vine residues compost.  International Symposium on Compost Recycling of  Wastes, Athens Greece 4-7 October.

- Zachariakis Maria, Tzorakakis Eleftheria, Kritsotakis Ioannis, Siminis Charalambos, Manios Vasilis. 1999. Humic substances stimulate nutrient accumulation and plant growth in grapevine rootstocks. International Symposium Composting of Organic Matter, and Growing Media and Hydroponics - Kassandra Xalkidiki, Macedonia Greece.

- KritsotakisI. andKabourakisE. 2009. Replacing peat-based substrates with  composts made from grapevine pruning waste and giant reed biomass in organic tomato transplant production. Paper presented at XV Technical Conference on “Organic production in the Mediterranean Basin”, 16th-19th September 2009, Bunyola, Majorca, Spain. 

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                  Προσωπικό Εργαστηρίου

Ερευνητικά Προγράμματα                                    Δημοσιεύσεις

Λοιπές Δραστηριότητες