• Ελληνικά
 • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Δημοσιεύσεις Εργ. Βιοτεχνολογίας Φυτών & Γενωμικών Πόρων

 

Ερευνητικά άρθρα δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 

 1. C. Manescu, Ν. Hamamouch, C. Maios, A. Harfouche, A.G. Doulis and F. A. Aravanopoulos.. 2011. Linkage mapping in Cupressus sempervirens based on molecular and morphological markers. Genetics and Molecular Research, 10(3): 1891-1909

 1. M. Ozturk, Y. Dogan, M. Serdal Sakcali, A. Doulis and F. Karam. 2010. Ecophysiological responses of some maquis (Ceratonia siliqua L., Olea oleaster Hoffm. & Link, Pistacia lentiscus and Quercus coccifera L.) plant species to drought in the east Mediterranean ecosystem. Journal of Environmental Biology, 31, 233-245

 1. P. F. Sarris, M. Abdelhalim, Miroslav Kitner, N. Skandalis, N. J. Panopoulos, A. G. Doulis and Aleš Lebeda. 2009. Molecular polymorphism between populations of Pseudoperonospora cubensis from Greece and the Czech Republic and their phytopathological and phylogenetic implications. Plant Pathology, 58 (5) pp 933-943

 1. F. Bagnoli, G.G. Vendramin, A. Buonamici, A.G. Doulis, S.C. González-Martínez, N. LaPorta, D. Magri, P. Raddi, F. Sebastiani and S. Fineschi. 2009. Is Cupressus sempervirens native in Italy? An answer from genetic and palaeobotanical data. Molecular Ecology 18, 2276–2286

 1. A.T. Gallis, A. G. Doulis and A. C. Papageorgiou. 2007. Variability of cortex terpene composition in Cupressus sempervirens L. provenances grown in Crete, Greece. Silvae Genetica 56(6):294-299

 1. D. J. Vakalounakis, A. G. Doulis, and E. Klironomou, 2005. Characterization of Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum attacking melon under natural conditions in Crete. Plant Pathology 54, 339–346

 1. V. P. Papanastasis, S. Kyriakakis, G. Kazakis, M. Abid and A. Doulis. 2003. Plant cover as a tool for monitoring desertification in mountain Mediterranean Rangelands. Management of Environmental Quality 14 (1): 69-81

 

Άρθρα πρακτικών συνεδρίων με κριτές

 

 1. E. Vogiatzaki, C. Zoumadakis, A. Doulis. 2010. A simple software application which increases streamlining and analysis of data produced from methylation sensitive amplified polymorphisms (MSAP). 5th conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics - HSCBB10, Alexandroupolis, Greece, Proceedings p. 62

 1. Georgios Vlachakis, Eftichios Protopapadakis and Andreas G. Doulis. 2005. Assessment of genetic variability and differential imprinting of zygotic and apomictic progeny in citrus via AFLP markers. Joint meeting of COST Action 843: Quality enhancement of plant production through tissue culture and Cost Action 851: Gametic cells and molecular breeding crops improvement, Stara Lesna , Slovakia. Book οf Abstracts (ISBN 80-89088-41-4), σελ. 238-239

 1. Γ. Μ. Βλαχάκης, Α. Γ. Ντούλης και Ε. Πρωτοπαπαδάκης. 2005. Προσδιορισμός της γενετικής ποικιλότητας και διαχωρισμός ζυγωτικών από νουκελλικά σπορόφυτα εσπεριδοειδών με την χρήση δεικτών AFLP. 22ο Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο. Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ). Πάτρα Πρακτικά Συνεδρίου. σελ. 395-398

 

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια (προφορικές, εικονογραφημένες, υποβολή περίληψης)

 

 1. Παπαϊωάννου, Ι. Α., Abdelhalim, M., Ντούλης, Α. Γ., Λιγοξυγκάκης, Ε. Κ., Βακαλουνάκης, Δ. Ι. και Τύπας, Μ. Α. 2010. Ανάπτυξη νέων μοριακών εργαλείων για την γενετική ανάλυση πληθυσμών του φυτοπαθογόνου μύκητα Verticillium dahliae. Αποστολή περίληψης, 15ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Κέρκυρα, 5-8 Οκτωβρίου 2010, σελ. 59.

 1. Γ. Κουμπούρης, Ι. Μετζιδάκης, Α. Ντούλης, Μ. Βασιλακάκης. 2010. Επίδραση της σταυρεπικονίασης στην καρποφορία των ποικιλιών ελιάς Κορωνεϊκη και Καλαμών. Εικονογραφημένη Ανακοίνωση. 13o Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Καλαμάτα, 13-15 Οκτωβρίου 2010, σελ. 97.

 1. Γ. Κουμπούρης, Ι. Μετζιδάκης, Α. Ντούλης, Μ. Βασιλακάκης. 2010. Αποτελεσματικότητα της σταυρεπικονίασης για περιορισμό της σχινοκαρπίας των ποικιλιών ελιάς Καλαμών και Αμυγδαλολιά. Εικονογραφημένη Ανακοίνωση. 13o Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Καλαμάτα, 13-15 Οκτωβρίου 2010, σελ. 98.

 1. Ε. Βογιατζάκη, Α. Ντούλης, Α. Γεωργίου, Θ. Καπαρή, Ε. Πρωτοπαπαδάκης 2010. Επιγενετική διαφοροποίηση κλωνικών φυτών εσπεριδοειδών όπως αναδεικνύεται με τη χρήση μοριακών δεικτών ευαίσθητων στη μεθυλίωση – 61o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Αλεξανδρούπολη

 1. Γ. Κουμπούρης, Ι. Μετζιδάκης, Α. Ντούλης και Μ. Βασιλακάκης. 2010. Αποτελεσματικότητα της σταυρεπικονίασης για περιορισμό της σχινοκαρπίας των ποικιλιών ελιάς Καλαμών και Αμυγδαλολιά. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενετικής Βελτίωση Φυτών, Καλαμάτα, Τεύχος Συνεδριακών Περιλήψεων, σελ. 98

 1. Γ. Κουμπούρης, Ι. Μετζιδάκης, Α. Ντούλης και Μ. Βασιλακάκης. 2010. Επίδραση της σταυρεπικονίασης στην καρποφορία των ποικιλιών ελιάς Κορωνέικη και Καλαμών. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενετικής Βελτίωση Φυτών, Καλαμάτα, Τεύχος Συνεδριακών Περιλήψεων, σελ. 97

 1. Σαρρής Π., Α. Ντούλης, Ν. Φανουράκης. 2006. Φυλογενετική ανάλυση στελεχών του μύκητα Pseudoperonospora cubensis με μοριακούς δείκτες AFLP και με σύγκριση αλληλουχιών rDNA. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενετικής Βελτίωση Φυτών, Ορεστιάδα, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 167

 1. Γ. Κουμπούρης, Δ. Γιακουμάκης, A. Ντούλης, Ι. Μετζιδάκης, Μ. Βασιλακάκης. 2006. Μελέτη του μοριακού μηχανισμού του αυτο-ασυμβιβάστου στη ελιά: εξόρυξη δεδομένων από βάσεις πληροφοριών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενετικής Βελτίωση Φυτών, Ορεστιάδα, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 165

 1. Ιμαντ Ντζάμπερ (Emad Djaber), Αλι Σρουρ (Ali Srour), A. Ντούλης, Δ. Ι. Βακαλουνάκης. 2004. Σύνδεση δεικτών AFLPs με την αντοχή της αγγουριάς (Cucumis sativus L.) στην αδροφουζαρίωση (Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum). 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 46

 1. Hamamouch, N., Αραβανόπουλος Φ.Α, και A. Ντούλης. 2002 Ανάπτυξη δεικτών πολλαπλασιασμένων περιοχών αλληλουχημένων άκρων (SCAR) συνδεδεμένων με τη μορφή της κόμης στο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.). 9o Πανελλήνιο συνέδριο γενετικής βελτίωσης φυτών. Θεσσαλονίκη, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 144

 

Ανακοινώσεις σε συνέδρια στο εξωτερικά ή πραγματοποιημένες στην Αγγλική γλώσσα (προφορικές, εικονογραφημένες, υποβολή περίληψης)

 

 1. E. Vogiatzaki, C. Zoumadakis, A. Doulis. 2010. A simple software application which increases streamlining and analysis of data produced from methylation sensitive amplified polymorphisms (MSAP). 50 Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Βιολογίας & Βιοπληροφορικής (HSCBB10), Αλεξανδρούπολη

 1. Ι. Masaoutis, M. Pikraki, M. Nikolantonakis(†) and A. G. Doulis. 2009. Differentiation of wine-producing Vitis vinifera biotypes, autochthonous to Crete, Greece, employing ampelographic, AFLP and SSR markers. Final Management Committee and Workshop of COST Action 858: Viticulture: Biotic and abiotic stress-grapevine defence mechanism and grape development. “What's up in (European) Viticulture?” Bordeaux, France 26-29 Oct. 2009.

 1. M. Aksehirli, S. Hepaksoy, I. Metzidakis, E. Yalcinkaya, A. Doulis. 2006 Application οf fAFLP markers to assess polymorphism within and between endogenous Cretan and Turkish olive tree (Olea europaea L.) cultivars. 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Ορεστιάδα. Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 166

 

Άρθρα διάχυσης

 

 1. Ι. Μετζιδάκης, A. Ντούλης. 2006. Ιχνηλασιμότητα ποικιλιακής σύνθεσης και γεωγραφικής προέλευσης ελαιολάδου: αναλυτική - γενετική προσέγγιση. Βήματα στην Ανάπτυξη (Τριμηνιαία έκδοση Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου), τεύχ. 46, σελ. 52-57

 1. Φ. Α. Αραβανόπουλος, C. Manescu, C. Maios, N. Hamamouch, A. Harfouche, Α. Ντούλης. 2004. Μοριακός γενετικός χάρτης του κυπαρισσιού. BIO. Οκτώβριος-Δεκέμβριος σελ. 43

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις    

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό                     Έντυπο Υλικό