• Ελληνικά
 • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Δημοσιεύσεις Εργ. Συστημάτων Οικολογικής Παραγωγής

 • Kritsotakis, I. K. and E. M. Kabourakis,  2011. Grape-vine Waste and Giant Reed Biomass Composts as Peat and Mineral Fertilizer Substitutes for Producing Organic Tomato Transplants. Journal of Crop Improvement 25:6, 664-679.
 • Ε. Καμπουράκης και Α. Βασιλείου. 2010. H βιολογική γεωργία ως απάντηση στην κρίση της ελληνικής γεωργίας. Στο: Η. Ευθυμιόπουλος και Μ. Μοδινός (επιμέλεια) Που βαδίζει η γεωργία; Η ιστορία, η κρίση και το (οικολογικό) μέλλον του αγροτικού χώρου. Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα.
 • Vassiliou, A., Kabourakis, E., Papadopoulos, D.  2008.  Traceability and ethical traceability in the Greek olive oil chain.  In: Coff, C., Barling, D, Korthals, M., Nielsen, T. ”Ethical traceability and informed choice”.  Springer, Berlin, Germany.
 • Volakakis, N., Eyre, M.D., E. Kabourakis, C. Leifert, 2008.  Olive fly (Bactrocera oleae) activity, fruit infestation and temperature in an organic table olive orchard in southern Crete.  In: Neuhoff, D., N. Halberg, T. Alföldi, W. Lockeretz, A., T. Ilse, A. Rasmussen, J. Hermansen, M. Vaarst, L. Lueck, F. Caporali, H. H. Jensen, P. Migliorini, H. Willer (Editors) Cultivating the Future Based on Science. Proceedings 16th IFOAM Organic world Congress. IFOAM.
 • Καμπουράκης, Ε,και Α.Βασιλείου 2003. Δυνατότητες ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στον Ελληνικό χώρο. Στο: Μπεριάτος, Η. και Δ. Ψαλτόπουλος (επιμέλεια) Περιβάλλον και Ανάπτυξη της Υπαίθρου.Οικονομικές, γεωγραφικές και περιβαλλοντικές πτυχές.  Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα.
 • Kabourakis,nE.2000.nLearning processes in designing and disseminating ecological olive production systems in Crete. In: M. Cerf, D. Gibbon, B. Hubert, J. Jiggins, Paine, M., Proost, Rolling, N. (eds)  Cow up a tree. Knowing and learning for change in agriculture. Case studies from industrialised countries.  INRA Editions, Paris, France pp. 97-111.
 • Kabourakis, E. and A. Vassiliou.  2000.  Designing and disseminating ecological production systems for perennials. A first step for developing sustinable organic farming systems for the Mediterranean.  Proc.  FAO Working Group on Organic Farming, 23-26 September 1998,FiBL Research Institute, Switzerland.  REU Technical Series 53, FAO Italy
 • Kabourakis, E. 2000. Prototyping and dissemination of ecological olive production systems in cooperation with farmers. In W. Doppler, A. Koutsouris, A. (Eds.): Rural and Farming Systems Analysis: Environmental Perspectives. Margraf Verlag, Weikersheim, Germany.
 • Stobbelaar, D. J., Kuiper, J., van Mansvelt, J. D., Kabourakis, E. 2000.  Landscape quality on organic farms in the Messara valley, Crete. Organic farms as components in the landscape. Agriculture,ecosystems and environment 77 (2000) 79-93.
 • Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems in Crete.  Olivae 77: 46-55.

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις  

Φωτογραφικό Υλικό