• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους που καταχωρούνται στο Science Citation Index

 

1. VAKALOUNAKIS D.J. & C. CHRISTIAS (1981). Sporulation in  Alternaria cichorii is controlled by a blue and near ultraviolet reversible photoreaction. Canadian Journal of Botany 59:626-628.

2. VAKALOUNAKIS D.J. (1983). Evaluation of tomato cultivars for resistance to Alternaria blight. Annals of applied Biology,   Supplement 102:138-139.

3. VAKALOUNAKIS D.J., C. CHRISTIAS & N.E. MALATHRAKIS (1983). Interaction of light quality and temperature on the vegetative reversion of conidiophores in Alternaria cichorii. Canadian Journal of  Botany 61:626-630.

4. MALATHRAKIS N.E.D.J. VAKALOUNAKIS (1983). Resistance to benzimidazole fungicides in the gummy stem blight pathogen Didymella bryoniae on cucurbits. Plant Pathology 32:395-399.

5. VAKALOUNAKIS D.J. & C. CHRISTIAS (1983). Mycochrome system and conidiogenesis in Alternaria cichorii. Phytopathology 73:798.

6. VAKALOUNAKIS D.J. (1983). Endodan shows promise for the control of tomato early blight (Alternaria solani). Phytopathology 73:802.

7. VAKALOUNAKIS D.J. & C. CHRISTIAS (1985). Blue-light inhibition of conidiation in Alternaria cichoriiTransactions of the British Mycological Society (τώρα Mycological Research) 85:285-289.

8. VAKALOUNAKIS D.J. & C. CHRISTIAS (1985). Light intensity, temperature and conidial morphology in Alternaria cichorii Transactions of the British Mycological Society (τώρα Mycological Research) 85:425-430.

9. VAKALOUNAKIS D.J. & C. CHRISTIAS (1986). Light quality, temperature and sporogenesis in Alternaria cichoriiTransactions of the British Mycological Society (τώρα Mycological Research) 86:247-254.

10. VAKALOUNAKIS D.J. (1986). Vegetative reversion of Alternaria cichorii conidiophores in relation to temperature and relative humidity. Transactions of the British Mycological Society (τώρα Mycological Research) 86:655-658.

11. VAKALOUNAKIS D.J. & C. CHRISTIAS (1986). Dark reversion of blue-light inhibition of conidiation in Alternaria cichorii. Canadian Journal of Botany 64:1016-1017.

12. VAKALOUNAKIS D.J. (1986). Action spectrum of photoinduced conidiation in Alternaria cichorii. Journal of General Microbiology (τώρα Microbiology-SGM) 132:3485-3490.

13. VAKALOUNAKIS D.J. & N.E. MALATHRAKIS (1987). Occurrence of Uromyces savulescui on statice (Limonium sinuatum) in Crete. Plant Pathology 36:600-601.

14. VAKALOUNAKISD.J. (1988). The genetic analysis of resistance to fusarium crown and root rot of tomato. Plant Pathology 37:71-73.

15. VAKALOUNAKIS D.J. & N.E. MALATHRAKIS (1988). A cucumber disease caused by Alternaria alternata and its control. Journal of Phytopathology 121:325-336.

16. VAKALOUNAKIS D.J. (1988). Cultivar reaction and the genetic basis of resistance to Alternaria stem canker. Plant Pathology 37:373-376.

17. VAKALOUNAKIS D.J. & P.H. WILLIAMS (1990). A cotyledon screen for resistance to scab (Cladosporium cucumerinum) in cucumber (Cucumis sativus) seedlings. Annals of applied Biology 115:443-450.

18. VAKALOUNAKIS D.J. (1990). Host range of Alternaria alternata  f.sp. cucurbitae causing leaf spot of cucumber. Plant Disease 74:227-230.

19. VAKALOUNAKIS D.J.(1990). Alternaria alternata f.sp. cucurbitae,  the cause of a new leaf spot disease of melon(Cucumis melo). Annals of applied Biology 117:507-513.

20. VAKALOUNAKIS D.J. & P.H. WILLIAMS (1991). A cotyledon double inoculation technique for evaluating resistance to anthracnose (Colletotrichum orbiculare) and scab (Cladosporium cucumerinum) in cucumber. Annals of applied Biology 118:273-282.

21.VAKALOUNAKIS D.J. (1991). Control of early blight of greenhouse tomato caused by Alternaria solani by inhibiting sporulation with ultraviolet absorbing vinyl film. Plant Disease75:795-797.

22. VAKALOUNAKIS D.J. (1991). Albugo candida, the cause of a serious white rust of Lunaria biennis in Crete.  Plant Pathology 40:637-638.

23. VAKALOUNAKISD.J. (1992). Control of fungal diseases of greenhouse tomato by using long-wave infra-red absorbing plastic film. Plant Disease 76:43-46.

24. VAKALOUNAKIS D.J. (1992). Heartleaf, a recessive leaf shape marker in cucumber: Linkage with disease resistance and other traits.  The Journal of Heredity 83:217-221.

25. VAKALOUNAKIS D.J. (1992). Occurrence of a new powdery mildew of greenhouse tomato in Greece, caused by Erysiphe sp.  Plant Pathology 41:372-373.

26.  LIGOXIGAKIS E.K.D.J. VAKALOUNAKIS  (1992). Occurrence of race 2 of Verticillium dahliae on tomatoes in Crete. Plant Pathology 41:774-776.

27. VAKALOUNAKIS D.J. (1993). First record of Erysiphe cruciferarum  on Lunaria biennis in Greece. Plant Pathology 43:424-425.

28. VAKALOUNAKISD.J. (1993). Inheritance and genetic linkage of fusarium wilt (Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum race 1) and scab  (Cladosporium cucumerinum) resistance genes in cucumber (Cucumis sativus). Annals of applied Biology 123:359-365.

29. LIGOXIGAKIS E.K.D.J. VAKALOUNAKIS (1994). The incidence and distribution of races of Verticillium dahliae in  Crete. Plant Pathology 43:755-758.

30. VAKALOUNAKIS D.J., E. KLIRONOMOU & A. PAPADAKIS (1994). Species spectrum, host range and distribution of powdery mildews on Cucurbitaceae in Crete. Plant Pathology 43:813-818.

31. VAKALOUNAKIS D.J. & E. KLIRONOMOU (1994). Independence between scab resistance and morphological traits in cucumber.  HortScience 29:1180-1181.

32. VAKALOUNAKIS D.J. (1995). Inheritance and linkage of resistance in cucumber line SMR-18 to races 1 and 2 of Fusarium oxysporum f.sp.  cucumerinum. Plant Pathology 44:169-172.

33. VAKALOUNAKIS D.J. & E. KLIRONOMOU (1995). Race and mating type identification of powdery mildew on cucurbits in Greece. Plant Pathology 44:1033-1038.

34. VAKALOUNAKIS D.J. & Κ. SMARDAS (1995). Genetics of resistance to Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum races 1 and 2 in cucumber line Wisconsin-2757. Annals of applied Biology 127:457-461.

35. VAKALOUNAKIS D.J. (1996). Root and stem rot of cucumber caused by Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum f.sp. nov.  Plant Disease 80:313-316.

36. VAKALOUNAKIS D.J.(1996). Allelism of the Fcu-1 and Foc genes conferring resistance to fusarium wilt in cucumber. European Journal of Plant Pathology 102: 855-858.

37. VAKALOUNAKIS D.J., H. LATERROT, A. MORETTI, E.K. LIGOXIGAKIS & K. SMARDAS (1996). Linkage between Frl (Fusarium oxysporum f.sp.  radicis-lycopersici resistance) and Tm-2 (tobacco mosaic virus resistance-2) loci in tomato (Lycopersicon esculentum). Annals of applied Biology 130:319-323.

39. FRAGKIADAKIS G. & D.J. VAKALOUNAKIS (1997). Agglutinating effect of several lectins on conidia of phytopathogenic strains of Fusarium oxysporum  isolated from cucumber. European Journal of Cell Biology 74:30, Suppl. 46.

40.  VAKALOUNAKIS D.J. & G. FRAGKIADAKIS (1999). Genetic diversity of Fusarium oxysporum isolates from cucumber: Differentiation by pathogenicity, vegetative compatibility and RAPD fingerprinting.  Phytopathology 89:161-168.

41. TZATZARAKIS M.N., A.M. TSATSAKIS, A. LIAKOU & D.J. VAKALOUNAKIS   (2000). Effect of   common food preservatives on mycelial growth and spore germination of fusarium oxysporumJournal of Environmental Science and Health-Part B 35:527-537.
42. TZATZARAKIS M.N., A.M. TSATSAKIS, M.M. LOTEER, M.I. SHTILMAN & D.J. VAKALOUNAKIS (2000). Effect of novel water-soluble polymeric forms of sorbic acid against Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinumFood Additives and Contaminants 17:965-971.

43. TZATZARAKIS M.N., A.M. TSATSAKIS, E. CHARVALOS & D.J. VAKALOUNAKIS  (2001). Comparison of in vitro activities of amphotericin, clotrimazole, econazole, miconazole, and nystatin against Fusarium oxysporumJournal of Environmental Science and Health-Part B 36:331-340.

44. VAKALOUNAKIS D.J. & E. KLIRONOMOU (2001). Taxonomy of Golovinomyces  on cucurbits. Mycotaxon 80:489-491.

45.  LIGOXIGAKIS E.K., G. FRAGKIADAKIS, A.G. MANGANARIS, D.J. VAKALOUNAKIS & C.C. THANASSOULOPOULOS (2002). Isozyme variation in Verticillium dahliae  isolates from Crete, Greece. Folia Microbiologica 47:167-170.

46. LIGOXIGAKIS E.K., D.J. VAKALOUNAKIS & C.C. THANASSOULOPOULOS (2002). Host range of verticillium dahliae in cultivated species in Crete.  Phytoparasitica 30:141-146.
47. LIGOXIGAKIS, E.K., D.J. VAKALOUNAKIS  & C.C. THANASSOULOPOULOS (2002). Weed hosts of Verticillium dahliae in Crete: Susceptibility, symptomatology and significant. Phytoparasitica 30:511-518.

48.  PAVLOU G.C., D.J. VAKALOUNAKIS & E.K. LIGOXIGAKIS (2002). Control of root and stem rot of cucumber, caused by fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum, by grafting onto resistant rootstocks. Plant Disease 86:379-382.

49. BIRIS D., D.J. VAKALOUNAKIS & E. KLIRONOMOU (2004). Fusarium wilt of basil in Greece: Foliar infection and cultivar evaluation for resistance. Phytoparasitica 32:160-166.

50. VAKALOUNAKIS D.J. & J. CHALKIAS (2004). Survival of Fusarium oxysporum  f.sp. radicis-cucumerinum in soil. Crop Protection 23:871-873.
51. VAKALOUNAKIS D.J., Z. WANG, G.A. FRAGKIADAKIS, G.Ν. SKARACIS& D.-B. LI (2004). Characterization of Fusarium oxysporum isolates obtained from cucumber (Cucumis sativus) in China by pathogenicity, VCGs and RAPD. Plant Disease 88:645-649.

52. PAVLOU G.C. & D.J. VAKALOUNAKIS  (2005). Biological control of root and stem rot of greenhouse cucumber, caused by Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum, by lettuce soil amendment. Crop Protection 24:135-140.

53. VAKALOUNAKIS D.J., A.G. DOULIS, & E. KLIRONOMOU (2005). Characterization of Fusarium oxysporum f.spradicis-cucumerinum attacking melon under natural conditions in Greece. Plant Pathology 54:339-346.

54.  DENG YE, HAITAO DONG, QINGCHAO JIN, CHENG’EN DAI, YONGQI FANG, SHEN LIANG, KE WANG, JING SHAO, YICHUN LOU,  WENQIN SHI, DEMETRIOS J. VAKALOUNAKIS & DEBAO LI (2006). Analysis of expressed sequence tag data and gene expression profiles involved in conidial germination of Fusarium oxysporum. Applied and Environmental Microbiology 72:1667-1671.
55. LIEVENS B.,  L. CLAES, D.J. VAKALOUNAKIS, A.C.R.C. VANACHTER &  B.P.H.J. THOMMA (2007). A robust identification and detection assay to discriminate the cucumber pathogens Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum and f. sp. radicis-cucumerinum. Environmental Microbiology 9: 2145-2161.

56.  KOTZABASIS K., E. NAVAKOUDIS & D.J. VAKALOUNAKIS (2008). Photobiological control of crop production and plant diseases. Zeitschrift für Naturforschung C 63:113-123.

57.  LIGOXIGAKIS Ε.Κ. & Ε.Α. MARKAKIS. 2012. Incidence and pathogenicity of races and isolates of Verticillium dahliae in Crete.Phytoparasitica 40:493-506.

58. VAKALOUNAKIS D.J.,  E.A. MARKAKIS (2013). First report of Stemphylium solani as the causal agent of a leaf spot on greenhouse cucumber. Plant Disease 97:287.

59.  LIGOXIGAKIS Ε.Κ., I.A. PAPAIOANNOU, E.A. MARKAKIS & Μ.A. TYPAS. 2013. First report of pink rot of Phoenix and Washingtonia spp. caused by Nalanthamala vermoesenii in Greece. Plant Disease 97:285.

60.  LIGOXIGAKIS Ε.Κ. &   Ε.Α. MARKAKIS, I.Α. PAPAIOANNOU & Μ.Α. TYPAS. 2013. First report of Neodeightonia phoenicum on palms in Greece. Plant Disease 97:286.

61.  PAPAIOANNOU Ι.Α., E.K. LIGOXIGAKIS, D.J. VAKALOUNAKIS, E. Α. MARKAKIS & Μ.Α. TYPAS. 2013. Phytopathogenic, morphological and genetic characterization of a Verticillium dahliae population from Crete, Greece, with the aid ofPCR-based molecular markers. European Journal of Plant Pathology 136:577-596.

62. LIGOXIGAKIS Ε.Κ., I.A. PAPAIOANNOU, E.A. MARKAKIS & M.A. TYPAS. 2013. First report of Paraconiothyrium variabile causing leaf spots of Phoenix theophrasti in Greece.  Plant Disease (in Press).

63.  LIGOXIGAKIS Ε.Κ., E.Α. MARKAKIS, I.A. PAPAIOANNOU & M.A. TYPAS. 2013. First report of Petiole (Rachis) Blight of Washingtonia filifera caused by Peyronellea  glomerata  in  Greece. Plant Disease (in Press).

64. VAKALOUNAKIS D.J. & A.G. DOULIS 2013. First record of white rust, caused by Albugo occidentalis, on spinach in Greece. Plant Disease (in Press).

 

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 

1.  VAKALOUNAKIS D.J. (1982). An efficient and simple technique for inducing profuse sporulation in Alternaria solani. Phytopathologia Mediterranea 21:89-90.

2. MALATHRAKIS N.E.D.J. VAKALOUNAKIS (1983). Resistance to benzimidazole fungicides in the gummy stem blight pathogen Didymella bryoniae on cucurbits. ISPP Chemical Control Newsletter 3:10-11.

3.  VAKALOUNAKIS D.J. (1989). Alternaria alternata f.sp. cucurbitae on cucumber and other cucurbits. Cucurbit Genetics Cooperative 12:1-4.

4. VAKALOUNAKIS D.J. & E. KLIRONOMOU (1995). Severe attack of Microsphaera platani on Platanus orientalis var. cretica. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 25: 463-466.

5. VAKALOUNAKIS D.J., H. LATERROT, A. MORETTI, E.K. LIGOXIGAKIS &  K. SMARDAS (1997). Detection of a very tight linkage between Frl and Tm-2 loci in tomato. Tomato Genetics Cooperative 43:43-45.

6. VAKALOUNAKIS D.J. (1997).First record of Puccinia horiana on Dendranthema x morifolium in Greece. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 27:259-260.

7. VAKALOUNAKIS D.J. (1999). Puccinia asparagi on Asparagus officinalis in Greece. EPPO Bulletin 29:205.

8. VAKALOUNAKIS D.J. & G.A. FRAGKIADAKIS (2000). Genetic variation among Fusarium oxysporum isolates from cucumber. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin EPPO Bulletin 30:175-177.

9. LIGOXIGAKIS E.K. 2000. New hosts ofVerticillium dahliae in Κriti (Greece) Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 30:235-238.

 

 

Δημοσιεύσεις σε εθνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 

1. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1982). Φωτοσποριογένεση του μύκητα Stemphylium botryosum με ιδιαίτερη αναφορά σε μια αντιστρεπτή φωτοαντίδραση από κυανό φως και υπεριώδη ακτινοβολία η οποία ελέγχει το σχηματισμό των κονιδίων του. Γεωργική Έρευνα 6: 143-152.

2. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1985α). Ανασκόπηση ασθενειών των κολοκυνθοειδών που προκαλούνται από μύκητες εδάφους Ι. Αδρομυκώσεις. Γεωργική Έρευνα 9:255-264.

3. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1985β). Ανασκόπηση ασθενειών των κολοκυνθοειδών που προκαλούνται από μύκητες εδάφους ΙΙ. Τήξεις σπορίων και σήψεις ριζών και καρπών. Γεωργική Έρευνα 9:265-277.

4. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1987). Αξιολόγηση διαφόρων μυκητοκτόνων εναντίον του ωιδίου της τομάτας (Leveillula taurica). Γεωργική Έρευνα  11:97-103.

5. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1988). Αξιολόγηση διαφόρων μυκητοκτόνων εναντίον της αλτερναρίωσης της τομάτας (Alternaria solani). Γεωργική Έρευνα 11: 195-204.

 

 

Δημοσιεύσεις σε εθνικά επιστημονικά φύλλα με κριτές

 

1. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1998). Η αλτερναρίαση των κολοκυνθοειδών. Φυτοπαθολογικό Φύλλο 5. Αθήνα: Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία. 4 σελ.

2. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (2002). Η σήψη των ριζών και του στελέχους της αγγουριάς. Φυτοπαθολογικό Φύλλο Χ. Αθήνα: Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία. 4 σελ.

 

 

Βιβλία

1. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. & Γ.Α. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (2003). Φυτοπαθοβελτίωση με έμφαση στην τομάτα και τα κολοκυνθοειδή. Βακαλουνάκης, Ηράκλειο, 518 σελ. (ISBN: 960-92150-0-9).

2. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (2006). Ασθένειες των Κολοκυνθοειδών. Διάγνωση & Αντιμετώπιση.Βακαλουνάκης, Ηράκλειο, 480 σελ. (ISBN: 960-92150-1-7).

3. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (2010). Ασθένειες της Τομάτας. Διάγνωση & Αντιμετώπιση. Βακαλουνάκης, Ηράκλειο, 560 σελ. (ISBN: 978-960-92150-2-2).

 

 

Κεφάλαια σε διεθνή βιβλία

 

1. VAKALOUNAKIS D.J. (1987). A new method to screen cucumber seedlings for resistance to scab (Cladosporium cucumerinum). In: Integrated and Biological Control in Protected Crops (ed. R. Cavvaloro), pp. 181-186. Rotterdam: A.A. Balkema.

2. RODITAKIS N.E. &  D.J. VAKALOUNAKIS (1987). The integrated control of greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum West. in greenhouse tomatoes in Crete. In: Integrated and Biological Control in Protected Crops (ed. R. Cavvaloro), pp. 137-144. Rotterdam: A.A. Balkema.

3. VAKALOUNAKIS D.J. (1996). Alternaria leaf spot. In: Compendium of Cucurbit Diseases (ed. T.A. Zitter, D.L. Hopkins & C.E. Thomas) p. 24. Minnesota, U.S.A.: The American Phytopathological Society.

4. LIGOXIGAKIS E.K. & D.J. VAKALOUNAKIS (2000). Hosts of Verticillium dahliae race 2 in Greece. In: Advances in Verticillium Research and Disease management (ed. E.C. Tjamos, R.C. Rowe, J.B. Heale & D.R. Fravel) pp. 192-195. St. Paul, Minnesota, U.S.A.: The American Phytopathological Society.

5. VAKALOUNAKIS D.J. (1996). Alternaria leaf spot. In: Compendium of Cucurbit Diseases (ed. T.A. Zitter, D.L. Hopkins & C.E. Thomas) p. 24. Minnesota, U.S.A.: The American Phytopathological Society.

6. MARTYN R.D. & D.J. VAKALOUNAKIS (2012). Fusarium wilt of greenhouse cucurbits-melon, watermelon and cucumber. In: Fusarium wilt diseases of  greenhouse crops (ed. A. Garibaldi, J. Katan & M. Lodivica Gullino) pp. 159-174 (chapter 16). St. Paul, Minnesota, U.S.A.: The American Phytopathological Society.

 

Συμμετοχές σε διεθνή ηλεκτρονική επιτομή Φυτοπροστασίας

 

1. VAKALOUNAKIS D.J. (1999). Fusariumoxysporumf.sp. cucumerinum. In: Global Crop Protection Compendium on CD-ROM(ed. C. Beverley,H. Crowson,G. Fyson, K. Graves, N. Pasiecznik, D. Simpson). Wallingford, Oxon, UK: CAB International.

2. VAKALOUNAKIS D.J. (2004). Fusariumoxysporumf.sp. radicis-cucumerinum In: Global Crop Protection Compendium on CD-ROM(ed. C. Beverley,H. Crowson,G. Fyson, K. Graves, N. Pasiecznik, D. Simpson). Wallingford, Oxon, UK: CAB International.

3. VAKALOUNAKIS D.J. (2004). Cladosporiumcucumerinum. In: Global Crop Protection Compendium on CD-ROM(ed. C. Beverley,H. Crowson,G. Fyson, K. Graves, N. Pasiecznik, D. Simpson). Wallingford, Oxon, UK: CAB International.

4. VAKALOUNAKIS D.J. (2004). Puccinia asparagi. In: Global Crop Protection Compendium on CD-ROM(ed. C. Beverley,H. Crowson,G. Fyson, K. Graves, N. Pasiecznik, D. Simpson). Wallingford, Oxon, UK: CAB International.

5. VAKALOUNAKIS D.J. (2004). Puccinia cacabata. In: Global Crop Protection Compendium on CD-ROM(ed. C. Beverley,H. Crowson,G. Fyson, K. Graves, N. Pasiecznik, D. Simpson). Wallingford, Oxon, UK: CAB International.

 

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά βιβλία

 

1. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1998α). Σολανώδη. Αλτερναρίωση(Alternaria solani). Στο: ΟδηγόςΑντιμετώπισης Ασθενειών των Φυτών(εκδ. Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία), σελ. 79-80. Αθήνα: Α. Σταμούλης & Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία.

2. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1998β). Σολανώδη. Ωίδιο(Leveillula taurica). Στο: Οδηγός Αντιμετώπισης Ασθενειών των Φυτών (εκδ. Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία), σελ. 80-81. Αθήνα: Α. Σταμούλης & Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία.

3. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1998γ). Σολανώδη. Φαιάσήψη(Botrytis cinerea). Στο: Οδηγός Αντιμετώπισης Ασθενειών των Φυτών (εκδ. Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία), σελ. 81-82. Αθήνα: Α. Σταμούλης & Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία.

4. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1998δ). Σολανώδη. Κλαδοσπορίωση της τομάτας (Fulviafulva). Στο: Οδηγός Αντιμετώπισης Ασθενειών των Φυτών (εκδ. Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία), σελ. 82-83. Αθήνα: Α. Σταμούλης & Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία.

5. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1998ε). Σολανώδη. Περονόσπορος(Phytophthora infestans). Στο: Οδηγός Αντιμετώπισης Ασθενειών των Φυτών (εκδ. Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία), σελ. 83-84. Αθήνα: Α. Σταμούλης & Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία.

6. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1998στ). Σολανώδη. Σήψεις των καρπών (Phytophthoraspp.). Στο: Οδηγός Αντιμετώπισης Ασθενειών των Φυτών (εκδ. Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία), σελ. 83-84. Αθήνα: Α. Σταμούλης & Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία.

7. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1998ζ). Κολοκυνθοειδή. Ωίδιο(Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearumLeveillulataurica).  Στο: Οδηγός Αντιμετώπισης Ασθενειών των Φυτών (εκδ. Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία), σελ. 122-123. Αθήνα: Α. Σταμούλης & Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία.

8. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1998η). Κολοκυνθοειδή. Περονόσπορος (Pseudoperono-sporacubensis). Στο: Οδηγός Αντιμετώπισης Ασθενειών των Φυτών (εκδ. Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία), σελ. 124-125. Αθήνα: Α. Σταμούλης & Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία.

9. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1998θ). Κολοκυνθοειδή. Φαιά σήψη (Botrytiscinerea). Στο: Οδηγός Αντιμετώπισης Ασθενειών των Φυτών (εκδ. Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία), σελ. 125-126. Αθήνα: Α. Σταμούλης & Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία.

10. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1998ι). Κολοκυνθοειδή. Αλτερναρίωση (Alternaria alternata f.sp. cucurbitae). Στο: Οδηγός Αντιμετώπισης Ασθενειών των Φυτών (εκδ. Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία), σελ. 126-128. Αθήνα: Α. Σταμούλης & Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία.

11ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (1998ια). Κολοκυνθοειδή. Σήψεις του λαιμού και των ριζών (PythiumultimumPIrregularePaphanidermatum). Στο: Οδηγός Αντιμετώπισης Ασθενειών των Φυτών (εκδ. Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία), σελ. 128-129. Αθήνα: Α. Σταμούλης & Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία.

 

Δημοσιεύσεις σε εκλαϊκευμένα περιοδικά

 

1. ΒΑΚΑΛΟΥNAKHS Δ.Ι. & Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (1998). Φουζαρίωση της αγγουριάς (Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum). Νέα δεδομένα και τρόποι αντιμετώπισης. Γεωργία-Κτηνοτροφία, Τεύχος 8: 26.

2. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. & Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (1999). ‘Σήψη των ριζών και του στελέχους’ της θερμοκηπιακής αγγουριάς’. Μία παγκοσμίως νέα ασθένεια που απειλεί σοβαρά τις καλλιέργειες της χώρας μας. Τρόποι αντιμετώπισης. Γεωργία-Κτηνοτροφία, Τεύχος 7: 36-48.

3. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (2000).Οι αντοχές της τομάτας στη ‘σήψη του λαιμού και των ριζών’ και στο ‘μωσαϊκό του καπνού’. Νεότερα δεδομένα. Γεωργία-Κτηνοτροφία, Τεύχος 7: 28-33.

4. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. &  ε. κληρονομου(2001). Το ωίδιο των κολοκυνθοειδών. Σύγχρονη ταξινόμηση και η αντιμετώπισή του στην αγγουριά στα πλαίσια της ολοκληρωμένη διαχείρισης.Γεωργία-Κτηνοτροφία, Τεύχος 2:42-50.

5. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. & Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (2003). Φυτοπαθοβελτίωση: Νέος κλάδος των βιολογικών επιστημών για τη βελτίωση της αντοχής των φυτών στις ασθένειες και τους ζωικούς εχθρού. Γεωργία-Κτηνοτροφία, Τεύχος 7: 44-46.

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ΑΠΟ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ)

 Τουλάχιστον500, από τις οποίες οι 350 σε περιοδικά του ISI.

 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ Δ.Ι. (2001). Γενετική αντοχή της αγγουριάς (Cucumis sativus) έναντι του παθογόνου του μύκητα Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, Αριθμ.1003735.

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ

1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler f. sp. cucurbitae Vakalounakis.

2. Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr. f. sp. radicis-cucumerinum D.J. Vakalounakis.

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις

Φωτογραφικό Υλικό