• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Δημοσιεύσεις Εργ. Νηματωδολογίας

(επιπλέον δημοσιεύσεις  του  Δρ Ε. Τζωρτζακάκη που αφορούν την ερευνητική του δραστηριότητα / διδακτορική διατριβή στο University of Reading αναφέρονται στο βιογραφικό του σημείωμα).

 

Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κρίση (43)

Περιοδικά στο ISI (29)

 

1. Ε. A. Tzortzakakis, S.R. Gowen& D.E. Goumas, 1996. Decreased ability  of Pasteuria penetrans spores to attack to successive generations of Meloidogyne javanica. Fundamental and Applied Nematology 19(2): 201-204.

2. Ε. A. Tzortzakakis& S.R. Gowen, 1996. Occurrence of a resistance breaking pathotype of Meloidogyne javanica on tomatoes in Crete, Greece. Fundamental and Applied Nematology 19(3): 283-288.

3. Ε. Α. Tzortzakakis & D.L. Trudgill, 1996. A thermal time based method for determining the fecundity of Meloidogyne javanica in relation to modelling its population dynamics. Nematologica 42: 347-353.

4. E.A. Tzortzakakis& D.J.F. Brown, 1996. The absence of a tail mucro in Xiphinema index (Nematoda: Longidoridae) appears not to be an inherited characteristic. Russian Journal of Nematology 4(2): 187-189.

5. Ε. A. Tzortzakakis, 1997.Observations on the variability in reproduction of some populations of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) on resistant tomatoes in Crete, Greece. Russian Journal of Nematology 5(1): 1-6.

6.  Ε. Α. Tzortzakakis,1997. Variability in reproduction of Meloidogyne javanica  and M. incognita on tomato and pepper. Nematropica 27: 91-97.

7. Ε. Α. Tzortzakakis, D.L. Trudgill & M. Phillips,1998. Evidence for a dosage effect of the Mi gene on partially virulent isolates of M. javanica. Journal of Nematology 30(1): 76-80.

8. S.R. Gowen, E.A. Tzortzakakis & A.G.DE R.Channer, 1998. Control of the root-knot nematode Meloidogyne javanica by the parasite Pasteuria penetrans as influenced by the initial nematode population densities. Nematologica 44: 369-379.

9. E.A. Tzortzakakis, S. Verdejo-Lucas, C. Ornat, F.J. Sorribas & D.E. Goumas, 1999. Effect of a previous resistant cultivar and Pasteuria penetrans  on population densities of Meloidogyne javanica in greeenhouse grown tomatoes in Crete, Greece. CropProtection18(2):159-162.

10. E.A. Tzortzakakis, V.C. Blok, M.S. Phillips& D.L. Trudgill, 1999. Variation in root-knot nematode (Meloidogyne spp) in Crete in relation to control with resistant tomato and pepper.Nematology  1(5): 499-506.

11.C. Ornat, S. Verdejo-Lucas, F.J. Sorribas & E.A. Tzortzakakis, 1999. Effect of fallow and root destruction on survival of root-knot and root-lesion nematodes in intensive vegetable cropping systems. Nematropica 29(1): 5-16.

12. E.A. Tzortzakakis,  M.S. Phillips & D.L. Trudgill, 2000. Rotational management of Meloidogyne javanicain a small scale greenhouse trial in Crete, Greece. Nematropica 30: 167-175.

13. E.A. Tzortzakakis, V. Peneva, M. Terzakis, R. Neilson & D.J.F. Brown, 2001. Longidorus cretensis n. sp (Nematoda: Longidoridae) from a vineyard infected with a foliar ‘yellow mosaic’ on Crete, Greece. Systematic Parasitology 48(2): 131-139.

14. E.A. Tzortzakakis & S.E. Petsas, 2003. Investigation of alternatives to methyl bromide for management of Meloidogyne javanica on greenhouse grown tomato. Pest Management Science 59: 1311-1320.

15. E.A. Tzortzakakis, I.L.P.M. Conceicao, I. M de O. Abrantes, M. S. N de A.  Santos, 2004. Characterization and identification of potato cyst nematode populations from Crete, Greece on the basis of isoelectric focusing of proteins. Nematology 6(1): 153-154.

16. E.A. Tzortzakakis& D.L. Trudgill, 2005. A comparative study of the thermal time requirements for embryogenesis in Meloidogyne javanica and M. incognita. Nematology 7(2): 313-315.

17. E.A. Tzortzakakis, M.A.M. Adam, V.C. Blok,  C. Paraskevopoulos & K. Bourtzis 2005. Occurrence of resistant breaking populations of root-knot nematodes on tomato in Greece. European Journal of  Plant Pathology 113: 101-105.

18.E.A. Tzortzakakis, F.A. Bletsos &   A.D. Avgelis2006. Evaluation of Solanum rootstock accessions for control of root-knot nematodes and tobamoviruses. Journal of Plant Diseases and Protection 113(4): 188-189.

19. E.A. Tzortzakakis, D. Pateras & A. Charoulis 2006.  Occurrence of Xiphinema species in grapevine areas of Tyrnavos with comments on the distribution  of X. italiae  in Greece. Helminthologia 43 (3): 186-187.    

20. E.A. Tzortzakakis& V.C. Blok,  2007.  Differentiation in two populations of Meloidogyne incognita from Greece in relation to reproduction on resistant tomato and pepper. Journal of Plant Diseases and Protection 114 (6): 276-277.

21. E.A. Tzortzakakis, 2007.  The effect of the fungus Pochonia chlamydosporia on the root-knot nematode Meloidogyne incognita in pots. Russian Journal of Nematology 15(2): 89-94.

22. E. Karanastasi, I.L.P.M. da Conceicao, M.C.V. dos Santos, E.A. Tzortzakakis& I.M.deO. Abrantes, 2008. Occurrence of the root-knot nematode Meloidogyne arenaria on balm and in a mixed population with M. javanica  on grapevine in Greece. Helminthologia 45(1): 52-53.   

23. E.A. Tzortzakakis, 2008.  Attachment of Pasteuria penetrans spores on populations of Meloidogyne javanica and M. incognita virulent and avirulent on the Mi gene of resistant tomato. Helminthologia 45(1): 54-56.    

24. E. Karanastasi, Z.A. Handoo& E.A. Tzortzakakis, 2008.  First report of Mesocriconema xenoplax (Nematoda: Criconematidae) in Greece and first record of Viburnum sp. as a possible host for this ring nematode.  Helminthologia 45(2): 103-105.    

25. E.A. Tzortzakakis, I.L.P.M. da Conceicao, M.C.V. dos Santos, & I.M.deO. Abrantes, 2008. Selection of virulent Meloidogyne individuals within mixed isolates by continuous cultivation on a Mi gene resistant tomato genotype. Journal of Plant Diseases and Protection 115 (5): 234-237.

26. M.A.M. Adam, M.S. Phillips, E.A. Tzortzakakis&  V.C. Blok,  2009. Characterization of mjap genes encoding novel secreted proteins of the root-knot nematode Meloidogyne javanica. Nematology11(2): 253-265.

27. E. Chanica, D. Georgiadou, E. Soueref, P. Karas, E. Karanasios, N.G. Tsiropoulos, E.A. Tzortzakakis & D.G. Karpouzas, 2011. Isolation of soil bacteria able to hydrolyze both organophosphate and carbamate pesticides. Bioresource Technology 102: 3184-3192.

28. A. M. Skantar, Z.A. Handoo, G.N. Zanakis   & E.A. Tzortzakakis, 2012. Molecular and morphological description of the corn cyst nematode, Heterodera zeae, from Greece. Journal of Nematology 44: 58-66.

29. I.L. Conceicao, E.A. Tzortzakakis, P. Gomes, I. Abrantes & M. Jose da Cunha, 2012. Detection of the root-knot nematode Meloidogyne ethiopica in Greece. €pean Journal of Plant Pathology 134:451-457.

Περιοδικά εκτός ISI (14)

 

1.A.D. Avgelis & E.A. Tzortzakakis, 1997. Occurence and distribution of Xiphinema species and grape fanleaf nepovirus in vineyards of the Greek island of Samos. Nematologia Mediterannea 25: 177-182.

2.D.E. Goumas & E.A. Tzortzakakis,1998.Reproduction of Xiphinema index and Meloidogyne species and infection of Agrobacterium vitis on grapevine rootstocks. Phytopathologia Mediterannea 37: 22-27.

3.G. Grammatikaki& E.A.Tzortzakakis,1998.Reproduction of populations of Meloidogyne species on in vitro produced banana  plantlets. Nematologia Mediterannea 26: 161-163.

4. E.A. Tzortzakakis,2000. The effect of Verticillium chlamydosporium and oxamyl on the control of Meloidogyne javanica on tomatoes grown in a plastic house in Crete, Greece. Nematologia Mediterannea 28: 249-254.

5.A.D. Avgelis& E.A. Tzortzakakis, 2001. Occurence of viruses and Xiphinema spp in vineyards of the Greek islands  of Paros and Limnos. Phytopathologia Mediterannea 40: 284-288.

6. E.A. Tzortzakakis, 2004. Observations on the absence of a tail mucro in three populations of Xiphinema index Thorne et Allen, 1950 (Nematoda: Dorylaimida). NematologiaMediterannea32: 243-244.

7. E.A. Tzortzakakis, 2004. Detection of the root-knot nematode Meloidogyne javanica in cucumber hydroponic culture in Crete, Greece. Nematologia Mediterannea 32: 241-242.

8. E.A. Tzortzakakis,  2007.  A case of infection on the scion of grafted tomatoes by the root-knot nematode Meloidogyne javanica. Acta Agriculturae Slovenica 89 -1: 103-106.

9. E.A. Tzortzakakis, 2008.  Plant parasitic nematodes associated with banana crop in Crete, Greece. Acta Agriculturae Slovenica 91 -1: 97-101.

10. E.A. Tzortzakakis, V. Peneva, D.J.F. Brown &  A.D. Avgelis, 2008. A literature review on the occurrence of nematodes of the family longidoridae in Greece. Nematologia Mediterannea 36: 153-156.

11. E.A. Tzortzakakis,2009. Variation in colonization of field soil and associated roots by the nematophagous fungus Pochonia chlamydosporia. Nematologia Mediterranea 37: 183-189.

12. E.A. Tzortzakakis,2010. The correlation of root galling with eggs in root and juvenile in soil of root knot nematodes (Meloidogyne spp.) infecting greenhouse vegetables. Nematologia Mediterranea 38: 99-101.

13. E.A. Tzortzakakis, 2012. On the occurrence of Xiphinema index Thorne et Allen in grapevine areas of the Heraklion, province, Crete, Greece. Nematologia mediterranea 40: 67-68.

14. E.A. Tzortzakakis, 2012. Observations on the hatching of eggs laid by females of different age of the root-knot nematodes Meloidogyne incognita and M. javanica. Nematologia mediterranea 40: 69-71.

 

Συγγραφή κεφαλαίων σε ξενόγλωσση μονογραφία (1)

 

1. I. Abrantes, S de Almeida Santos, J. Bourne, A. Ciancio, L. Lopez-Lorca, B. Kerry, M. Mota, E. Tzortzakakis & S. Verdejo-Lucas, 2002. Amanual for research on Verticillium chlamydosporium a potential biological control agent for root-knot nematodes. (B. R. Kerry & J.M. Bourne, eds). IOBC / OILB (Estimating populations of nematodes in soil pp30, Estimating populations of nematodes in roots pp 31-32, Nematode culturing and extraction pp 47, Field trials for evaluation of Verticillium chlamydosporiun as a control agent of Meloidogyne spp in vegetable crops pp 48-50)

Παρουσιάσεις (abstracts) σε διεθνή συνέδρια (9)

 

1.K. Melki, E.A. Tzortzakakis  & S.R. Gowen, 1995. The use of Pasteuria penetrans in the management of root-knot nematodes in protected crops. Abstract of a paper presented at the 22nd International Nematology Symposium of the European Society of Nematologists, Gent, Belgium. Nematologica 41: 321-322.

2. V. Blok, M. R. Amstrong,E.A. Tzortzakakis & M.S. Phillips, 2000. Virulence and avirulence in root-knot nematodes in Crete on tomato. Abstract of a paper presented at the 25th International Nematology Symposium of the European Society of Nematologists, Herzliya. Nematology 7: 745

3. V. C. Blok, M. R. Amstrong,E.A. Tzortzakakis & M.S. Phillips, 2000. Virulence and avirulence in root-knot nematodes in tomato. Abstract of a paper presented at the 39th Annual Meeting of the Society of Nematologists in Quebec city, Quebec, Canada   Journal of Nematology 32(4): 420.

4.J. Hubschen, M. de Olivera, A. Auwerkerken, L. Barsi, L. Ferraz, U. Ipach, S. Lazarova, M. Liskova, V. Peneva, R. Robbins, A. Susulovsky, M. Tzortzakakis, W. Ye, J. Zheng, R. Neilson & D. Brown, 2002. A phylogeny of selected Longidoridae on 18s rDNA gene sequences. Abstract of a paper presented at the 4th International  Congress of Nematology in Tenerife, Spain.  Nematology 4 : 170.

5.R. Neilson, J. Hubschen, M. deOlivera, A. Auwerkerken, L. Barsi, L. Ferraz, U. Ipach, S. Lazarova, M. Liskova, V. Peneva, R. Robbins, A. Susulovsky, M. Tzortzakakis, W. Ye& J. Zheng, 2002. Aphylogeny of selected Longidoridae based on 18s rDNA gene sequences. Abstract of a paper presented at the 10th International  Congress of Parasitology, Vancouver, Canada, 3-10 August.

6.J. Hubschen, M. de Olivera, A. Auwerkerken, L. Barsi, L. Ferraz, U. Ipach, S. Lazarova, M. Liskova, V. Peneva, R. Robbins, A. Susulousky, M. Tzortzakakis, W. Ye, J. Zheng, Q. Tasheen, H. Fourie, F. Lamberti, D. Brown & R. Neilson,  2003.  Phylogenetic analysis of selected Longidoridae based on 18s rDNA gene sequences. Abstract of a paper presented at the 16th Symposium of the Nematological Society of Southern Africa, South Africa 30 June-2 July.

7.A. M. Skantar, Z.A. Handoo, G.N. Zanakis & E.A. Tzortzakakis, 2010. Morphological and molecular description of Heteroderazeae from acornfield in Greece. Abstract of a paper presented at the 49th Annual meeting of the Society of Nematologists, 11-14 July, Boise, Idaho, U.S.A.

8. I.L. Conceicao, E.A. Tzortzakakis, P. Gomes, I. Abrantes & M. Jose da Cunha, 2010. Meloidogyne sp. associated with several crops in Greece. Abstract of a paper presented at the 30th International Symposium of the European Society of Nematologists, Vienna, 19-23 September.

9. Τ. Mateille, Μ. Achouri, Μ. Ater, Α. Belaj, G. Besnard, P. Castillo, E. Chapuis, R.De La Rosa, F. De Luca, Z. Devran, A.M. D’Onghia, H. El Maraghi, C. El Modafar, A. El Mousadik,  A. El Oualkadi, Z. Ferji, N. Horrigue-Raouani, R.M. Jimenez-Diaz,M.  Kadiri, S. Kallel, B. Khadari, M. Labiadh, B.B. Landa, L. Leon, M. Montes-Borrego, A. Moukhli, M. Msallem, J.A. Navas-Cortes, N. Sasanelli, J. Tavoillot, M.A. Triki, A. Troccoli, E. Tzortzakakis, N. Vovlas & T. Yaseen, 2012. PESTOLIVE: an historical and ecological approach for understanding and managing soil-borne parasite communities on olive in the Mediterranean basin. Abstract of a paper presented at the 31st International Symposium of the €pean Society of Nematologists, 23-27 September, Adana. 

 

Εργασίες σε ελληνικά περιοδικά  με κρίση (1)

 

E.A. Tzortzakakis, I.L.P.M. da Conceicao, M.C.V. dos Santos, & I.M.deO. Abrantes, 2011. Root-knot nematodes (Meloidogyne spp) in Greece. Hellenic Plant protection Journal 4: 25-30. 

 

Εργασίες σε ελληνικά εκλαικευμένα περιοδικά  χωρίς κρίση (14)

 

1. E. Τζωρτζακάκης & Δ. Γκούμας, 1995. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση νηματωδών Meloidogyne  σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες με το βακτήριο Pasteuria penetrans σε συνδυασμό με oxamylκαι  ηλιακή απολύμανση. Γεωργία και Κτηνοτροφία. 2: 56-60.

2.Α.Δ. Αυγελής &Ε. Τζωρτζακάκης, 1995. Ιώσεις της αμπέλου και νηματώδεις φορείς. Ενημέρωση και προβλήματα. Γεωργία και Κτηνοτροφία. 2: 20-37.

3.E. Τζωρτζακάκης, 1996. Επισήμανση ενός νέου παθότυπου του κομβονηματώδη Meloidogyne javanica σε υβρίδια τομάτας με τον γόνο ανθεκτικότητας Mi.  Γεωργία και Κτηνοτροφία 3: 29-31.

4. E. Τζωρτζακάκης, 1997. Υποκατάσταση του βρωμιούχου μεθυλίου. Γεωργία και Κτηνοτροφία 4: 22-24.

5. E.A. Τζωρτζακάκης,1998. Μεθοδολογία γιά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας σκευασμάτων με νηματωδοκτόνα δράση. Γεωτεχνικά Κρήτης, 19: 44-45.

6. E. Α. Τζωρτζακάκης, 2000. Αξιολόγηση αναπαραγωγικής ικανότητας πληθυσμών των κομβονηματωδών Meloidogyne incognita και M. javanica σε υβρίδια πιπεριάς. Γεωργία και Κτηνοτροφία 1: 35-36.

7. E.Α.  Τζωρτζακάκης, 2000. Επισήμανση και διασπορά ειδών και παθοτύπων κομβονηματωδών (Meloidogyne spp) στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Κρήτης. Γεωργία και Κτηνοτροφία 3: 42-43.

8.E.Α.  Τζωρτζακάκης, 2000. Αξιολόγηση της αναπαραγωγικής ικανότητας των νηματωδών Xiphinemaindex, Meloidogyne javanica και M.incognitaσε αμερικάνικα υποκείμενα αμπελιού. Γεωργία και Κτηνοτροφία 4: 28-30.

9.E.Α.  Τζωρτζακάκης, 2001. Ο ρόλος της ανθεκτικής ντομάτας και πιπεριάς στην αντιμετώπιση του κομβονηματώδη Meloidogyne javanica σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Κρήτης. Γεωργία και Κτηνοτροφία 4:38-40.

10. E.Α.Τζωρτζακάκης,2001. Αξιολόγηση του μύκητα Verticillium chlamydosporium  για τη βιολογική καταπολέμηση του κομβονηματώδη Meloidogyne javanica σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια ντομάτας. Γεωργία και Κτηνοτροφία 6:48-52.

11. Α. Αυγελής, Γ. Γραμματικάκη, Ε. Τζωρτζακάκης, Π. Κουτσουράκης & Ν. Κρητικός, 2002. Αμπελουργία της Πάρου: παρούσα κατάσταση και προοπτικές. Γεωργία και Κτηνοτροφία 1:45-50.

12. Ε. Τζωρτζακάκης, Η. Τσίκος, Α. Παναγιώτου, Δ. Γκατζηρούλης & Κ. Μακαγιός, 2006.  Επισήμανση νηματωδών – φορέων ιώσεων – σε υπό ανασύσταση αμπελώνες στον Τύρναβο. Γεωργία και Κτηνοτροφία 8:51-52.

13.E. Τζωρτζακάκης & Χ. Παρασκευόπουλος, 2007. Επισήμανση ενός νέου παθότυπου του νηματώδη Meloidogyne javanica σε υβρίδια ντομάτας με τον γόνο ανθεκτικότητας Miστην Πρέβεζα.  Γεωργία και Κτηνοτροφία 5: 48.

14.E. Τζωρτζακάκης, 2008. Επισήμανση ενός νέου παθότυπου του νηματώδη Meloidogyne incognita σε ανθεκτικά υβρίδια ντομάτας στην Κρήτη. Γεωργία και Κτηνοτροφία 7: 43-44.

 

Συγγραφή κεφαλαίων σε Ελληνικές μελέτες και τεχνικούς οδηγούς (3)

1. Ε.Α. Τζωρτζακάκης, 1998. Νηματώδεις που προσβάλλουν το αμπέλιΗ Αμπελουργία στην Κρήτη. Προβλήματα και Προοπτικές. Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕΠ 1989-1994) - Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παράρτημα Κρήτης.  Σελ  381-388.

2.Ε.Δ. Αγγελάκης, Δ.Ε. Γκούμας, Ν.Ε. Μαλαθράκης, Ν.Ε. Ροδιτάκης, Μ. Τσαγρή & Ε.Α. Τζωρτζακάκης , 1998. Προτάσεις γιά την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού. Η Αμπελουργία στην Κρήτη. Προβλήματα και Προοπτικές. Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕΠ 1989-1994) - Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παράρτημα Κρήτης.  Σελ  391-425.

3.Δ. Γκούμας, Α. Αυγελής, Ε. Τζωρτζακάκης, Ν. Μαλαθράκης & Ν. Ροδιτάκης, 2001. Τεχνικός οδηγός Ασθενειών & Εχθρών της Πατάτας. Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.(Νηματώδεις Σελ 39-43).

 

Ανακοινώσεις σε εθνικά συνέδρια και ημερίδες (14)

 

1. Πλήρη πεπραγμένα (1)

 

Ε. Α. Τζωρτζακάκης,1999. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κομβονηματωδών (Meloidogyne spp) στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Κρήτης. 8ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, (2-5 Νοεμβρίου, Χαλκίδα) . Σελ 331-336.

 

2. Περιλήψεις (13)

1. E. Τζωρτζακάκης, 1995. Επισήμανση ενός νέου παθότυπου του κομβονηματώδη Meloidogyne javanica σε υβρίδια τομάτας με τον γόνο ανθεκτικότητας Mi. 17η Επιστημονική συνεδρίαση της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών φυτών (22-24 Νοεμβρίου, Αθήνα) Σελ 91.

2.Α. Αυγελής, Ε. Τζωρτζακάκης, Η. Καρυώτογλου, Ι. Ρούμπος, 1995. Παρουσία του ιού του μολυσματικού εκφυλισμού της αμπέλου και νηματωδών Xiphinema στους αμπελώνες της Σάμου. 17η  Επιστημονική συνεδρίαση της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών φυτών (22-24 Νοεμβρίου, Αθήνα) Σελ 108.

3.Α. Αυγελής, Ε. Τζωρτζακάκης, Ν. Κρητικός, 1997. Grapevine fanleaf nepovirus και νηματώδεις Xiphinema στους αμπελώνες της Πάρου και Αντίπαρου. 18ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών φυτών (5-7 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη) Σελ 122.

4. E. Τζωρτζακάκης, 1997. Επισήμανση και διασπορά παθοτύπων κομβονηματωδών Meloidogyne spp σε ανθεκτικά υβρίδια τομάτας στην Κρήτη. 18ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών φυτών (5-7 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη) Σελ 127.

5.C. Ornat, F.J. Sorribas, E.A. Tzortzakakis & S. Verdejo-Lucas, 1998. Influencia de los periodos de descanso entre cultivos sobre las densidades de poblacion de Meloidogyne spp. IX Congreso de la sociedad Espanola de Fitopatologia, Salamanca 19 - 23 Octubre, pp 187.

6. Ε. Α. Τζωρτζακάκης,1999. Αναπαραγωγική ικανότητα των νηματωδών Xiphinema index, Meloidogyne javanica και M. incognita σε αμερικάνικα υποκείμενα αμπελιού. 19η Επιστημονική Συνεδρίαση της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών φυτών (25 - 27 Οκτωβρίου, Ηράκλειο) Σελ 97 .

7. Ε. Α. Τζωρτζακάκης, Π.Δ. Κάνιστρας,1999. Ο ρόλος των ανθεκτικών φυτών στην αντιμετώπιση των κομβονηματωδών (Meloidogynespp) στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. 19η Επιστημονική Συνεδρίαση της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών φυτών (25 - 27 Οκτωβρίου, Ηράκλειο) Σελ 58 .

8.Α. Δ. Αυγελής, Ε.Α. Τζωρτζακάκης, 2001. Παρουσία ιών και νηματωδών Xiphinema στους αμπελώνες της Πάρου και Λήμνου. 20ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών φυτών (29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου, Λάρνακα, Κύπρος) Σελ 57.

9. Ε. Τζωρτζακάκης, Λ. Τούλιος & Α. Αυγελής, 2003. Παρουσία νηματωδών του γένους Xiphinema και του ιού του ριπιδωτού φύλλου της αμπέλου σε αμπελουργικά νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Συνέδριο για το Αμπέλι Ampelos 2003(5-7 Ιουνίου, Σαντορίνη) Σελ 39.

10.Ν. Κρητικός, Β. Περιπάνος, Γ. Γραμματικάκη, Ε. Τζωρτζακάκης & Α. Αυγελής, 2003. Η αμπελουργία της Πάρου τον 21ο αιώνα. Διεθνές Συνέδριο για το Αμπέλι,Ampelos 2003 (5-7 Ιουνίου, Σαντορίνη) Σελ 33..

11. Ε. Τζωρτζακάκης , Σ. Πέτσας, 2003. Διερεύνηση μεθόδων αντιμετώπισης του νηματώδη Meloidogyne javanica  σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια ντομάτας στην Κρήτη. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο (4-7 Νοεμβρίου, Ηράκλειο) Σελ 68.

12. Α. Αυγελής, Ε. Τζωρτζακάκης & Φ. Μπλέτσος, 2004. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς ειδών και σειρών του γένους Solanum έναντι ιών του γένους Tobamovirus και κομβονηματωδών του γένους MeloidogyneΠεριλήψεις Ανακοινώσεων, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής  Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών (24-26 Νοεμβρίου, Αθήνα) Σελ 48.

13. Ι.Ο. Γιαννακού, Ε.Α. Τζωρτζακάκης, 2007. Χρήση μη χημικών μεθόδων καταπολέμησης των νηματωδών Meloidogyne sp. στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Ελλάδας με έμφαση στη βιολογική καταπολέμηση. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου (13-16 Νοεμβρίου, Λάρνακα) Σελ 279-281

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις    

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό