• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Ερευνητικά προγράμματα Εργαστηρίου Φυτοπαθολογικής Μυκητολογίας

Δρ Δημήτριος Ι. Βακαλουνάκης

 

Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά-ΓΓΕΤ

 

1. Συντονιστής της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:«Γενετική βελτίωση τομάτας θερμοκηπίου με αντοχή σε ασθένειες», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Προγράμματος Προσανατολισμένης Έρευνας (ΠΡΟΠΕ) 1986-87.

2. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Powdery mildew of green house vegetable crops in Southern Europe», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια τουΠρογράμματος για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη του 3ου Προγράμματος Πλαισίου στον τομέα «Human capital and mobility» (1990-94).

3. Συντονιστής των ερευνητικών ομάδων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Μελέτη μιας νέας πολύ σοβαρής ασθένειας της αγγουριάς θερμοκηπίου που εμφανίστηκε πρόσφατα στην Κρήτη και οφείλεται σε μύκητα του γένους Fusarium. μέτρα αντιμετώπισης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Κρήτης και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κρήτης 1994-99 (Α/Α:28).

4. Συντονιστής της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Μελέτη της φουζαρίωσης της αγγουριάς. προσδιορισμός των φυλών του παθογόνου στη χώρα μας και αντιμετώπιση της ασθένειας με ανθεκτικές ποικιλίες και υβρίδια», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) 95, Τομέας 1.2 (Α/Α 146) (1996-98).

5. Επιστημονικός Υπεύθυνος από πλευράς ΕΘΙΑΓΕ της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Μελέτη για την ανάδειξη κατάλληλου φωτοεκλεκτικού πλαστικού καλύμματος θερμοκηπίων με στόχο τη βελτίωση της φυτικής παραγωγής και τη φωτοβιολογική καταπολέμηση ασθενειών» και Συντονιστή τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Κυριάκο Κοτζαμπάση, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Προγράμματος ΠΕΝΕΔ 95, Τομέας 1.2 (Α/Α 385) (1996-98).

6. Επιστημονικός Υπεύθυνος από ελληνικής πλευράς της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Molecular cloning and sequencing of reistance gene-like sequences from cucumber», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Βρετανικό Συμβούλιο και το ΕΘΙΑΓΕ στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Βρετανικού Συμβουλίου - ΕΘΙΑΓΕ (1998-2000).

7. Επιστημονικός Υπεύθυνος από ελληνικής πλευράς της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Characterisation of Fusarium oxysporum isolated from cucumber in Greece and China by formae speciales, VCGs and RAPD-PCR», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Προγράμματος της Διακρατικής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας (1998-2000).

8. Επιστημονικός Υπεύθυνος από πλευράς ΕΘΙΑΓΕ της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συγχώνευση του μικροεμβολιασμού με το μικροπολλαπλασιασμό του αγγουριού καθώς και τη γενετική τροποποίηση σε λαχανοκομικά είδη (αγγούρι κ.ά.)» με συντονιστή τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Άγγελο Κανελλή, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ) ΙΙ του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Μέτρο 1.2, Δράση: Τομεακό Πρόγραμμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, Κωδικός έργου 98ΒΙ-34 (1998-2001).

9. Επιστημονικός Υπεύθυνος από πλευράς ΕΘΙΑΓΕ της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ‘Ανάπτυξη καινοτομικής μεθοδολογίας για τη μελέτη μοριακών μηχανισμών αλληλεπίδρασης φυτών-παθογόνων και τη μοριακή ανίχνευση παθογόνων στο έδαφος’ και Συντονιστή τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νικόλαο Πανόπουλο,το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ) ΙΙ, Υποπρόγραμμα 4, Μέτρο 4.1 του Εθνικού Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) 99 του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Κωδικός έργου ΕΔ313 (1999-2001).

10. Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Δικτυακή συνεργασία ερευνητικών και παραγωγικών φορέων για την ανάπτυξη της Γεωργικής Βιοτεχνολογίας» «AGROBIONET» και Συντονιστή το Δρα Μιλτιάδη Τσόγκα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Προγράμματος «Ανθρώπινα Δίκτυα Διάδοσης της Ε & T Γνώσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ) ΙΙ, Υποπρόγραμμα 4, Μέτρο 4.2  Κωδ. Έργου 98 ΑΔ (2000-02).

11. Επιστημονικός Υπεύθυνος από πλευράς ΕΘΙΑΓΕ της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη τεχνολογιών αντιμετώπισης των ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών με ενσωμάτωση γενετικής ανθεκτικότητας και με εναλλακτικούς (μη χημικούς) τρόπους καταπολέμησης» «ΒΙΟΠΡΟ και Συντονιστή τον καθηγητή του ΤΕΙ Κρήτης κ. Νικόλαο Φανουράκη, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Προγράμματος «Δίκτυο Εργαστηρίων Εθνικής Χρήσης στον τομέα της Γεωργικής Βιοτεχνολογίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ) ΙΙ-Υποπρόγραμμα 3 του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-02).

12. Επιστημονικός Υπεύθυνος από ελληνικής πλευράς της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «‘Genetic variation of Fusarium oxysporum isolates from melon and identification of pathogenicity related genes by insertional mutagenesis», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Προγράμματος της Διακρατικής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας (2003-05).

13. Μέλος της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:«Περιφερειακό Δίκτυο Τεχνολογικής Προσφοράς (RENTS)», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του Προγράμματος "Καινοτόμες Δράσεις ΕΤΠΑ 2000-06, Crete Innovative Region" (CRINNO) (2003-05).

14. Επιστημονικός Υπεύθυνος από ελληνικής πλευράς της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «'La lutte contre la fusariose des racines et du concombre en agriculture biologique», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Προγράμματος της Διακρατικής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας (2003-06).

15. Μέλος της ερευνητικής ομάδας και Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Πειραματική διατροφή: επίδραση εκχυλισμάτων από ενδημικά/αυτοφυή φυτά της Κρήτης στο μεταβολισμό θηλαστικών και ανθρώπου», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" (ΕΠΕΑΕΚ) «Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» (Κωδικός έργου MIS 99954) (2005-06).

16. Μέλος της ερευνητικής ομάδας και Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Μεσσαράς για την εκτέλεση του Έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ταυτοποίησης, ελέγχου και προώθησης ελαιολάδου», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του προγράμματος ‘Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης’ (11-ΠΠΚ06), Μέτρο 4.6, Δράση 4.6.1 (ακρωνύμιο i4Crete), Ενέργεια Α8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2006-08).

17. Μέλος της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του Έργου με τίτλο: «HELBIONET– Εθνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ (2010).

 

 

Ευρωπαικά με ανάθεση

 

1. Συντονιστής του έργου με τίτλο: "Pathobreeding in cucumber: Evaluation of germplasm for disease resistance to root and stem rot disease caused by Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum", το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Εταιρεία Monsanto  [Hungaria Kft] στα πλαίσια συνεργασίας με το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου (2011-12).

 

 

Εθνικά με ανάθεση

 

18. Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας στο Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου για την εκτέλεση του υποέργου με τίτλο: «Ανάπτυξη μεθόδων επιλογής κηπευτικών ανθεκτικών σε ασθένειες» του έργου «Μελέτη βελτίωσης παραγωγής κηπευτικών υπό κάλυψη περιοχής Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια του Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος (ΜΟΠ) Κρήτης (1986-91).

19. Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας στο Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου για την εκτέλεση του υποέργου με τίτλο: « Καταπολέμηση μυκητολογικών ασθενειών της τομάτας θερμοκηπίου με τη χρησιμοποίηση πλαστικών που απορροφούν την υπεριώδη και την υπέρυθρη ακτινοβολία υψηλών μηκών κύματος» του έργου «Μελέτη βελτίωσης παραγωγής κηπευτικών υπό κάλυψη περιοχής Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια του Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος (ΜΟΠ) Κρήτης (1986-91).

20. Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Λήψη μέτρων φυτοπροστασίας για την αντιμετώπιση της ασθένειας ‘σήψη των ριζών και του στελέχους’ σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες αγγουριάς με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων προς το βρωμιούχο μεθύλιο», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου (2003-04).

21. Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Λήψη μέτρων φυτοπροστασίας για την αντιμετώπιση της ασθένειας ‘σήψη των ριζών και του στελέχους’ σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες αγγουριάς με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων προς το βρωμιούχο μεθύλιο», το οποίο χρηματοδοτήθηκε ως νέο πρόγραμμα ανεξάρτητο του προηγούμενου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου (2004-10).

22.  Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προσθήκης στο έδαφος ασβεστούχου κυαναμίδης και κοπριάς σε συνδυασμό με ηλιοαπολύμανση του εδάφους με αδιαπέραστο και κοινό πλαστικό για την αντιμετώπιση της ασθένειας της σήψης των ριζών και του στελέχους της αγγουριάς σε συνθήκες θερμοκηπίου στην Κρήτη»,το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ (2004-06).

23. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού Έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αδιαπέραστου πλαστικού κατά την ηλιοαπολύμανση του εδάφους για την αντιμετώπιση της ασθένειας της σήψης των ριζών και του στελέχους της αγγουριάς σε συνθήκες θερμοκηπίου στην Κρήτη», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Εταιρεία ‘ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (2005-06).

24. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μυκητοκτόνου hymexazol έναντι των μυκήτων Fusarium oxysporum f.spradicis-cucumerinum και  Pythium sp. στην αγγουριά», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ (2008-10).

 

Μακροχρόνια του ΕΘΙΑΓΕ (με έγκριση του ΔΣ)

25. Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισήμανση και ολοκληρωμένη (συνδυασμένη) αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου (2002-06).

26. Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισήμανση και διάγνωση νέων μυκητολογικών ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου (2002-06).

 

Χρηματοδοτηθέντα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (μέσω του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου πριν την ένταξη στο ΕΘΙΑΓΕ)

 

27. Μέλος της ερευνητικής ομάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισήμανση, διάγνωση και αντιμετώπιση της ασθένειας ‘gummy stem blight’ των κολοκυνθοειδών», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου (1981-82).

28. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αλτερναρίαση της τομάτας. Αντιμετώπιση της ασθένειας στα θερμοκήπια με ανεκτικές ποικιλίες και με παρεμπόδιση της σπορίωσης του παθογόνου με τη χρησιμοποίηση πλαστικών κάλυψης που απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία χαμηλών μηκών κύματος», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου (1981-86).

29. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Χημική αντιμετώπιση ασθενειών κηπευτικών καλλιεργειών υπό κάλυψη της Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου (1981-90).

30. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επιδημιολογία της φελλώδους σηψιρριζίας της τομάτας», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου (1983-84).

31. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επίδραση κομπόστας γεωργικών υπολειμμάτων στη μείωση της μόλυνσης κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών από παθογόνους μύκητες», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου (1985-86).

32.  Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Μελέτη της γενετικής βάσης της κληρονόμησης της αντοχής της τομάτας σε φυτοπαθογόνους μύκητες μεγάλης οικονομικής σημασίας», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου (1985-88).

33. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισήμανση και διάγνωση νέων μυκητολογικών ασθενειών των κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου (1985-90).

34. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών της τομάτας στα θερμοκήπια με τη χρησιμοποίηση πλαστικών κάλυψης που απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία υψηλών μηκών κύματος», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου (1986-89).

35. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αλτερναρίαση των κολοκυνθοειδών», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Παραγωγικότητας της Δ/νσης Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου (1986-90).

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις

  Φωτογραφικό Υλικό