• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 10.08.2022

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΠΕΛΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

 

  Το ΙΑΛΑΗ εστιάζει τις δραστηριότητες του στην συλλογή, ταυτοποίηση (μορφολογική και μοριακή), ανάδειξη και εισαγωγή στην σύγχρονη αγροτική παραγωγή φυτοπολλαπλαστικού υλικού προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της πιστοποιημένης γεωργίας. Ταυτόχρονα ασχολείται με τις βιολογικές προϋποθέσεις και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικολογικών συστημάτων παραγωγής, την ιχνηλασιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας στην αγροτική  παραγωγή τροφίμων ενώ προχωράει και στον σχεδιασμό βελτιωμένων καλλιεργητικών συστημάτων. Επίσης πραγματοποιεί εδαφολογικές αναλύσεις και παρέχει σχετικές συμβουλές σε αναμπελώσεις αλλά και στη χρήση κομπόστ. Τέλος δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη μεθόδων διάγνωσης αλλά και στην παρακολούθηση ασθενειών ιολογικής αιτιότητας των φυτικών καλλιεργειών και προβαίνει στην παροχή σχετικών συμβουλών. Γενικά, το Ινστιτούτο αξιολογεί τις τρέχουσες επιστημονικές προόδους και διευκολύνει την εφαρμογή τους προς όφελος της τοπικής, περιφερειακής ή Ευρωπαϊκής αγροτικής οικονομίας. Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με άλλα Ερευνητικά ή Ινστιτούτα Τεχνολογικής Καινοτομίας, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως επίσης και με τοπικές αρχές και ενώσεις παραγωγών. Απαρτίζεται δε από τα παρακάτω εργαστήρια (αλφαβητικά).   

 

  • Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Υποστρωμάτων και Γεωργικής Μικροβιολογίας – Εδαφολογίας 
  • Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών – Γενωμικών Πόρων
  • Εργαστήριο Συστημάτων Οικολογικής Παραγωγής 
  • Εργαστήριο Φυτικής Ιολογία