• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Λοιπές Δραστηριότητες Εργ. Βιοτεχνολογίας Φυτών & Γενωμικών Πόρων

   Προγράμματα ανταλλαγών και ανθρωπίνων δικτύων (European Science Foundation - COST Actions)

1. FP0905: Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives (2009-2013) (Μέλος Διαχειριστικής επιτροπής)

http://www.cost.esf.org/domains_actions/fps/Actions/FP0905

2. Νο858 Viticulture: Biotic and abiotic stress - Grapevine Defense Mechanism and Grape Development (2004-2009)(συμμετέχων)

http://www.cost.esf.org/domains_actions/fa/Actions/858

3. E28 Genosilva:European Forest Genomics Network(2004-2006) (Μέλος Διαχειριστικής επιτροπής)

http://www.cost.esf.org/domains_actions/fps/Actions/E28

4. FA843 QualityEnhancement of Plant Production through Tissue Culture (2000-2005) (συμμετέχων)

http://www.cost.esf.org/domains_actions/fa/Actions/843

 

   Παροχή Υπηρεσιών

 

  Κατά τα τελευταία 5 έτη και κατόπιν αιτημάτων ενδιαφερομένων διερευνάται η γενετική ταυτότητα και το αληθές ως προς τον τύπο κυκλοφορούντος πολλαπλασιαστικού υλικού. Αυτό πραγματοποιείται με τη χρήση μοριακών δεικτών λεγομένων πολυμορφισμού μήκους ενισχυμένων τμημάτων DNA (amplified fragment length polymorphism, AFLP) και μικροδορυφόρων (SSR). Σε συνέχεια παρέχονται συμβουλές στους ενδιαφερόμενους αναφορικά με την γενετική καθαρότητα του υλικού και για την αναγκαιότητα μετελέγχου ή όχι.

 

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις  

Λοιπές Δραστηριότητες          Φωτογραφικό Υλικό                     Έντυπο Υλικό