• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Προσωπικό Εργαστηρίου Φυτοπαθολογικής Μυκητολογίας

Ερευνητικό:         

                             Δρ Δημήτριος Ι. Βακαλουνάκης               Βιογραφικό

                                       Τακτικός Ερευνητής

                                   (Υπεύθυνος Εργαστηρίου)

 

                             Δρ  Ελευθέριος Κ. Λιγοξυγκάκης              Βιογραφικό

                                      Αναπληρωτής Ερευνητής

 

Προσωπικό υποστήριξης:  Αικατερίνη Λάμπρου

                                         Τεχνολόγος Γεωπονίας

                                          Αορίστου χρόνου, ΤΕ

 

 

Αντικείμενο και στόχοι Εργαστηρίου                Προσωπικό Εργαστηρίου        

Υποδομές Εργαστηρίου          Ερευνητικά Προγράμματα           Δημοσιεύσεις

Φωτογραφικό Υλικό