• Ελληνικά
  • English
Τετάρτη, 30.11.2022

Φωτογραφικό Υλικό Εργαστηρίου Φυτοπαθολογικής Μυκητολογίας

Πράσινος καρπός τομάτας θερμοκηπιακής καλλιέργειας με προσβολή από διδυμέλλα που προκαλείται από το μύκητα Didymella lycopersici. Παρατηρήστε τις καστανές σήψεις στον καρπό (Α) και τον ποδίσκο (Β) (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Green fruit of a tomato plant grown under greenhouse conditions exhibiting Didymella fruit rot symptoms caused by Didymella lycopersici. Observe the brown rot on fruit (A) and peduncle (B) (photo, D. J. Vakalounakis).

Στελέχη φυτών τομάτας με συμπτώματα προσβολής από βερτισιλλίωση που προκαλείται από το μύκητα Verticillium dahliae. Παρατηρήστε τον έντονο μεταχρωματισμό των αγγείων του ξύλου (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Stems of tomato plants exhibiting symptoms of Verticillium wilt caused by Verticillium dahliae. Observe the strong discoloration of xylem vessels (photo, D. J. Vakalounakis).

Ριζικό σύστημα φυτού τομάτας με συμπτώματα προσβολής από φελλώδη σηψιρριζία που προκαλείται από το μύκητα Pyrenochaeta lycopersici. Παρατηρήστε την καστανή σήψη και τη φελλοποίηση του φλοιού κατά ζώνες (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Root system of a tomato plant exhibiting symptoms of corky root rot caused by Pyrenochaeta lycopersici. Observe the brown rot and corky appearance in bands of the root phloem (photo, D. J. Vakalounakis).

Προσβολή στελέχους και μίσχου τομάτας θερμοκηπιακής καλλιέργειας από περονόσπορο που προκαλείται από το μύκητα Phytophthora infestans. Παρατηρήστε το μαύρισμα της προσβλημένης περιοχής (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Infection of stem and stem petiole of a tomato plant grown under greenhouse conditions with late blight caused by Phytophthora infestans. Observe the blackening of the infected area (photo, D. J. Vakalounakis).

 

Φυτό τομάτας με προσβολή από εκτοπαρασιτικό (επιφυτικό) ωίδιο που προκαλείται από το μύκητα Oidium neolycopersici. Παρατηρήστε στην πάνω επιφάνεια των φυλλιδίων τις, πυκνές, υπόλευκες και χαρακτηριστικές αλευρώδεις κηλίδες ωιδίου που φέρουν εξανθήσεις, αποτελούμενες από το μυκήλιο και τις αγενείς καρποφορίες (κονιδιοφόροι με κονίδια) του παθογόνου (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Tomato plant infected with ectoparasitic powdery mildew caused by Oidium neolycopersici. Observe on the upper surface of leaflets, the dense, whitish and characteristic powdery spots bearing a mildew consisting of mycelium and asexual fruiting bodies (conidiophores with conidia) of the pathogen (photo, D. J. Vakalounakis).

Πράσινοι καρποί τομάτας με σήψη από Phytophthora nicotianeae var. parasitica στην πλευρά τους που ήταν σε επαφή με το έδαφος. Παρατηρήστε την παρουσία μεγάλων κυκλικών κηλίδων, οι οποίες φέρουν συγκεντρικούς κύκλους από εναλλασσόμενες ανοικτόχρωμες και σκουρόχρωμες καστανές ζώνες (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Green tomato fruits with rot caused by Phytophthora nicotianeae var. parasitica on the side in contact with the soil. Observe the presence of big circular spots, bearing concentric rings from alternating light- and dark-colored brown zones (photo, D. J. Vakalounakis).

Προσβολή από Pythium sp. νεαρών φυτών αγγουριάς σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια λίγο μετά το μεταφύτεμα. Παρατηρήστε το μάραμα και την καταστροφή των φυταρίων (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Infection of young cucumber plants grown under greenhouse conditions by Pythium sp. shortly after transplanting. Observe the wilt and death of young plants (photo, D. J. Vakalounakis). 

 

Θερμοκηπιακή καλλιέργεια αγγουριάς με προσβολή από το μύκητα Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. Παρατηρήστε το μάραμα και την πλήρη νέκρωση ορισμένων φυτών (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Greenhouse cucumber crop infected by Fusarium oxysporum f. sp. radicis- cucumerinum. Observe the wilting and the complete necrosis of certain plants (photo, D. J. Vakalounakis).

Συμπτώματα προσβολής αναπτυγμένου φυτού πεπονιάς θερμοκηπιακής καλλιέργειας από αδροφουζαρίωση που προκαλείται από το μύκητα Fusarium oxysporum f. sp. melonis. Παρατηρήστε το κιτρίνισμα, το μάραμα και τη νέκρωση των φύλλων, καθώς επίσης τη μονόπλευρη καστανή νεκρωτική ράβδωση του φυτού από το λαιμό μέχρι ψηλά στο στέλεχος (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Symptoms appearing on a mature melon plant grown under greenhouse conditions attacked from Fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum f. sp. melonis. Observe the yellowing, the wilting and the necrosis of leaves, as well as the linear brown necrotic lesion on stem of the plant, extending from the crown up to the top on one side of the stem (photo, D. J. Vakalounakis). 

Δοκιμή βλαστικής συμβατότητας σε τρυβλίο Petri. Παρατηρήστε την ανάπτυξη του ετεροκαρύου μεταξύ δύο συμπληρωματικών nit μεταλλαγμένων στελεχών του μύκητα Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum (τρυβλίο δεξιά) (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Vegetative compatibility grouping test performed in a Petri dish. Observe the heterokaryon formation between the two compatible nit mutant strains of Fusarium oxysporum f. sp. radicis- cucumerinum (right) (photo, D. J. Vakalounakis).

Ωογόνιο (A) και μονόκλινο, υπόγυνο ανθηρίδιο (B) του μύκητα Pythium ultimum (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

 

Oogonium (A) and hypogynous and monoclinous antheridium (B) of Pythium ultimum (photo, D. J. Vakalounakis).