• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 25.09.2022

foto futopathologikis mikroviologias

Πράσινος καρπός τομάτας θερμοκηπιακής καλλιέργειας με προσβολή από διδυμέλλα που προκαλείται από το μύκητα Didymella lycopersici. Παρατηρήστε τις καστανές σήψεις στον καρπό (Α) και τον ποδίσκο (Β) (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Green fruit of a tomato plant grown under greenhouse conditions exhibiting Didymella fruit rot symptoms caused by Didymella lycopersici. Observe the brown rot on fruit (A) and peduncle (B) (photo, D. J. Vakalounakis).