• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 25.09.2022

foto futopathologikis mikroviologias

Θερμοκηπιακή καλλιέργεια αγγουριάς με προσβολή από το μύκητα Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. Παρατηρήστε το μάραμα και την πλήρη νέκρωση ορισμένων φυτών (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Greenhouse cucumber crop infected by Fusarium oxysporum f. sp. radicis- cucumerinum. Observe the wilting and the complete necrosis of certain plants (photo, D. J. Vakalounakis).