• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 25.09.2022

foto futopathologikis mikroviologias

Συμπτώματα προσβολής αναπτυγμένου φυτού πεπονιάς θερμοκηπιακής καλλιέργειας από αδροφουζαρίωση που προκαλείται από το μύκητα Fusarium oxysporum f. sp. melonis. Παρατηρήστε το κιτρίνισμα, το μάραμα και τη νέκρωση των φύλλων, καθώς επίσης τη μονόπλευρη καστανή νεκρωτική ράβδωση του φυτού από το λαιμό μέχρι ψηλά στο στέλεχος (φωτό, Δ. Ι. Βακαλουνάκης).

Symptoms appearing on a mature melon plant grown under greenhouse conditions attacked from Fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum f. sp. melonis. Observe the yellowing, the wilting and the necrosis of leaves, as well as the linear brown necrotic lesion on stem of the plant, extending from the crown up to the top on one side of the stem (photo, D. J. Vakalounakis).