• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 25.09.2022

foto nimatodologia

Helicotylenchus multicinctus 1.

Κατά μήκος τομή ρίζας μπανάνας προσβεβλημένης από τον νηματώδη Helicotylenchus multicinctus (δεξιά) και υγιούς ρίζας (αριστερά).

Longitudinal sections of infected banana root by the nematode Helicotylenchus multicinctus (right) and healthy root (left).