• Ελληνικά
  • English
Δευτέρα, 20.05.2019

foto nimatodologia

Globodera rostochiensis

Κύστεις του χρυσονηματώδη Globodera rostochiensis.

Cysts of the golden nematode Globodera rostochiensis.