• Ελληνικά
  • English
Κυριακή, 25.09.2022

foto nimatodologia

Pratylencus goodeyi.

Επιφανειακές νεκρώσεις σε ρίζα μπανάνας λόγω προσβολής από τον νηματώδη Pratylencus goodeyi.

Lesions on the surface of banana roots due to infection by the nematode Pratylencus goodeyi.