• Ελληνικά
  • English
Sunday, 25.09.2022

foto nimatodologia

Globodera rostochiensis

Κύστεις του χρυσονηματώδη Globodera rostochiensis.

Cysts of the golden nematode Globodera rostochiensis.