• Ελληνικά
  • English
Sunday, 25.09.2022

foto nimatodologia

Heterodera zeae

Κύστεις του νηματώδη Heterodera zeae. Πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα και δεύτερη στην Ευρώπη.

Cysts of the nematode Heterodera zeae. First report in Greece and second report in Europe.