• Ελληνικά
  • English
Wednesday, 30.11.2022

Goals and Aims

 

   Biology and integrated control of plant parasitic nematodes.

 

 

Goals and Aims         Laboratory Personnel      Infrastructure     

Research Projects    Research Publications      Other Activities     Photos