• Ελληνικά
  • English
Wednesday, 30.11.2022

Photos of Nematology Lab

Globodera rostochiensis

Κύστεις του χρυσονηματώδη Globodera rostochiensis.

Cysts of the golden nematode Globodera rostochiensis.

Helicotylenchus multicinctus 1.

Κατά μήκος τομή ρίζας μπανάνας προσβεβλημένης από τον νηματώδη Helicotylenchus multicinctus (δεξιά) και υγιούς ρίζας (αριστερά).

Longitudinal sections of infected banana root by the nematode Helicotylenchus multicinctus (right) and healthy root (left). 

Helicotylenchus multicinctus 2.

Ο νηματώδης Helicotylenchus multicinctus.

The nematode Helicotylenchus multicinctus

Heterodera zeae

Κύστεις του νηματώδη Heterodera zeae. Πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα και δεύτερη στην Ευρώπη.

Cysts of the nematode Heterodera zeae. First report in Greece and second report in Europe. 

Meloid 1a.

Συμπτώματα προσβολών από κομβονηματώδεις Meloidogyne spp σε: Φυτά ντομάτας(Meloidogyne javanica)

Symptoms of root-knot nematode (Meloidogyne spp) infection on: Tomato plants (Meloidogyne javanica)

Meloid 1b.

Συμπτώματα προσβολών από κομβονηματώδεις Meloidogyne spp σε: Φυτά πιπεριάς(Meloidogyne incognita)

Symptoms of root-knot nematode (Meloidogyne spp) infection on: Pepper plants (Meloidogyne incognita)

 

 

Meloid 1c.

Συμπτώματα προσβολών από κομβονηματώδεις Meloidogyne spp σε: Κόνδυλο πατάτας(Meloidogyne javanica)

Symptoms of root-knot nematode (Meloidogyne spp) infection on: Potato tuber (Meloidogyne javanica)

 

Meloid 2.

Όγκοι σε ρίζα ντομάτας από τον κομβονηματώδη Meloidogyne javanica.

Galls on tomato root, caused by the root-knot nematode Meloidogyne javanica.

Pratylencus goodeyi.

Επιφανειακές νεκρώσεις σε ρίζα μπανάνας λόγω προσβολής από τον νηματώδη Pratylencus goodeyi.

Lesions on the surface of banana roots due to infection by the nematode Pratylencus goodeyi.

Xiphinema. index

Ακμαίο θηλυκό του νηματώδη Xiphinema index.

Adult female of the nematode Xiphinema index.